เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อทดลองใช้แบบฟอร์มตรวจวัด และประเมินการใช้พลังงานของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน
เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการลงพื้นที่ไปยังกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยการสอบถามตามแบบฟอร์มตรวจวัด และประเมินการใช้พลังงานของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน แบ่งออกเป็น

ครั้งที่ 1 จำนวนผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กล้วยตาก ข้าวฮางผลิตงอก กล้วยฉาบ ข้าวแต๋น กะปิ และสุรากลั่นพื้นบ้าน โดยลงพื้นที่เก็บข้อมูลจำนวน แห่ง

เมื่อจัดทำเรียบร้อยแล้วได้นำเสนอคณะกรรมการกำหนดแบบตรวจวัด และประเมินการใช้พลังงานของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยได้ปรับเปลี่ยนตามมติที่ประชุม และได้ทดลองใช้แบบฟอร์มตรวจวัดฯ              

                ครั้งที่ 2 จำนวนผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กล้วยตาก ข้าวฮางผลิตงอก ข้าวแต๋น และกะปิ โดยลงพื้นที่เก็บ ข้อมูลจำนวน จำนวน 18 แห่ง และได้นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการฯ จนได้แบบฟอร์มฉบับสมบูรณ์