ตราสัญลักษณ์

"ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน"


สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับการรับรอง
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน ได้แล้ววันนี้
จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ได้มี
การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สามารถลดใช้พลังงาน
ตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ฯ
และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบในวงกว้าง

เพื่อสร้างโอกาสการขยายผลทางการตลาดของ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงานทั้งในแง่ของผู้ผลิต
และผู้บริโภคที่ห่วงใยในการใช้พลังงาน และทรัพยากรของโลก

ตราสัญลักษณ์ดังกล่าว จะถูกนำไปใช้งานบนบรรจุภัณฑ์
หรือผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ และผ่านการรับรอง
จากกระทรวงพลังงาน

ขั้นตอนการขออนุญาตรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชนลดการใช้พลังงาน

ขั้นตอนที่ 1

ยื่นขอใบรับรอง

ขั้นตอนที่ 2

ตรวจเอกสารการยื่นขอ

ขั้นตอนที่ 3

พิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข

ขั้นตอนที่ 4

ออกเอกสารใบรับรอง
ผลิตภัณฑ์ชุมชนลดใช้พลังงาน

สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

ชื่อสถานประกอบการ ประเภทสถานประกอบการ ประเภทผลิตภัณฑ์ จังหวัด อำเภอ
วิสาหกิจชุมชนบุญเหลือ 2550 วิสาหกิจชุมชน สุรา จันทบุรี นายายอาม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตสุรากลั่นบ้านทุ่งเมือง วิสาหกิจชุมชน สุรา กำแพงเพชร พรานกระต่าย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสุรากลั่นบ่อส้ม ม.1 ต.เมืองคอง วิสาหกิจชุมชน สุรา เชียงใหม่ เชียงดาว
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสุรากลั่นบ่อทิพย์ ม.1 วิสาหกิจชุมชน สุรา เชียงใหม่ เชียงดาว
วิสหากิจชุมชนโรงงานสุรากลั่นนัมเบอร์เซเว่น วิสาหกิจชุมชน สุรา แพร่ วังชิ้น
สุวรรณา วิสาหกิจชุมชน สุรา แพร่ สอง
นางสาวนัยนา คงสมจิตต วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี
สุราผาทอง วิสาหกิจชุมชน สุรา แพร่ สอง
เกรียงไกรการสุรา วิสาหกิจชุมชน สุรา แพร่ สอง
สุรากลั่นแม่ยมเสือเต้น วิสาหกิจชุมชน สุรา แพร่ สอง
สักทองไวน์เนอรี่ วิสาหกิจชุมชน สุรา แพร่ สอง
คำน้ำทิพย์การสุรา วิสาหกิจชุมชน สุรา แพร่ สอง
สุรานารี วิสาหกิจชุมชน สุรา แพร่ สอง
สุราเครือทอง วิสาหกิจชุมชน สุรา แพร่ สอง
ธัญชาติการสุรา วิสาหกิจชุมชน สุรา แพร่ สอง
ข้าวหอมแม่เต้น วิสาหกิจชุมชน สุรา แพร่ สอง
วิสาหกิจชุมชน สุราเสือเต้น 5 วิสาหกิจชุมชน สุรา แพร่ สอง
ทำนาสะเอียบ กลุ่มเกษตรกร สุรา แพร่ สอง
วิสาหกิจชุมชนทองคำสุรากลั่น วิสาหกิจชุมชน สุรา พะเยา เมืองพะเยา
วิสาหกิจชุมชสุรากลั่นบ้านร่องไฮ ม.5 ตำบลบ้านใหม่ วิสาหกิจชุมชน สุรา พะเยา เมืองพะเยา
สุรากลั่นแม่สาคร วิสาหกิจชุมชน สุรา แพร่ วังชิ้น
วิสาหกิจชุมชนบ้านเหล่าสุรากลั่นชุมชนแม่นาเรือ วิสาหกิจชุมชน สุรา พะเยา เมืองพะเยา
วิสาหกิจชุมชนสุรากลั่นชุมชนบ้านหัวริน วิสาหกิจชุมชน สุรา เชียงใหม่ สันป่าตอง
วิสาหกิจชุมชนผลิตสุรากลั่นชุมชนตราลำไยทอง วิสาหกิจชุมชน สุรา เชียงใหม่ สันป่าตอง
วิสาหกิจชุมชนสุรากลั่นทับทิมสยาม วิสาหกิจชุมชน สุรา เชียงใหม่ สันป่าตอง
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางเกษตรทุ่งติ้ว วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ พะเยา ภูซาง
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งประสาน วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ กระบี่ เหนือคลอง
เฉลียวเกษตรแปรรูป อื่นๆ กล้วยกรอบ พะเยา แม่ใจ
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยสีกายใต้ วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ หนองคาย เมืองหนองคาย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปลวกล้อน วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ ตรัง เมืองตรัง
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ นครพนม นาแก
OTOPบ้านสวนเงินล้าน อื่นๆ กล้วยกรอบ นครพนม นาทม
กลุ่มกล้วยฉาบบ้านเขาโหรง กลุ่มเกษตรกร กล้วยกรอบ ตรัง เมืองตรัง
กล้วยฉาบและเผือกกรอบ วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี
สุกัญญา ประคำพอง วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ สุรินทร์ โนนนารายณ์
วิสาหกิจชุมชนคนขยัน ต.โก่งธนู วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ ลพบุรี เมืองลพบุรี
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งนุ้ยเจริญทรัพย์ วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ สตูล ควนกาหลง
วิสาหกิจชุมชนกล้วยกรอบแก้ว วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ สตูล ละงู
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านบ้านควนล่อน วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ สตูล ควนกาหลง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงเสือเต้น วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ร้านป้าเลี่ยม มอกล้วยไข่ กำแพงเพชร อื่นๆ กล้วยกรอบ กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร
โสภิตา กุลทอง อื่นๆ กล้วยกรอบ กระบี่ เมืองกระบี่
นฤมล สุวรรณจันทร์ อื่นๆ กล้วยกรอบ กระบี่ เหนือคลอง
ทรงศรี แสงระวี อื่นๆ กล้วยกรอบ กระบี่ เหนือคลอง
ฝาตีม๊ะ มิตรเมือง อื่นๆ กล้วยกรอบ กระบี่ เมืองกระบี่
ยุภา นิสกุล อื่นๆ กล้วยกรอบ กระบี่ เมืองกระบี่
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองตาหงุ่นสามัคคี วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ จันทบุรี นายายอาม
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเพ็ญทิวา วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ จันทบุรี เมืองจันทบุรี
ร้านคุณอี๊ด กลุ่มเกษตรกร กล้วยกรอบ ชุมพร ท่าแซะ
วิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองยัดเยียด วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ พะเยา จุน
วิสาหกิจชุมชนรวีวรรณกล้วยกรอบ วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ พะเยา แม่ใจ
กลุ่มกล้วยฉาบกำปงปีแซ อื่นๆ กล้วยกรอบ นราธิวาส ยี่งอ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรบ้านสระไม้แดง วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ ชัยนาท สรรคบุรี
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักรสีห์ วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี
กล้วยกรอบป้าสมจิต กลุ่มเกษตรกร กล้วยกรอบ สิงห์บุรี บางระจัน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรกำเนิดเพชร วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ เลย เมืองเลย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและพัฒนาการแปรรูปกล้วยตำบลระหาน วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ กำแพงเพชร บึงสามัคคี
วิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นบุญทรัพทวี วิสาหกิจชุมชน แคบหมู หนองคาย ท่าบ่อ
แคบหมูลุงบัติ อื่นๆ แคบหมู เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด
แคบหมูป้ายา อื่นๆ แคบหมู พะเยา เมืองพะเยา
วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรแม่ดู่ เทศบาลแม่โจ้ วิสาหกิจชุมชน แคบหมู เชียงใหม่ สันทราย
ฮ้านธิดาดอย อื่นๆ แคบหมู สระบุรี เมืองสระบุรี
วิสาหกิจชุมชนแค็ปหมูไร้มัน ซีลแอนด์บีม วิสาหกิจชุมชน แคบหมู ราชบุรี บ้านโป่ง
แคบหมูยายนงค์ อื่นๆ แคบหมู ลำปาง ห้างฉัตร
แปรรูปอาหารแคบหมูไร้มันรัตนา วิสาหกิจชุมชน แคบหมู กาญจนบุรี พนมทวน
ศิราณีแคบหมูสูตรโบราณ วิสาหกิจชุมชน แคบหมู เชียงราย เมืองเชียงราย
วิสาหกิจชุมชนแคบหมูบัวตอง วิสาหกิจชุมชน แคบหมู เชียงราย แม่จัน
วิสาหกิจชุมชนป้าริน วิสาหกิจชุมชน แคบหมู เชียงใหม่ พร้าว
แคบหมู ชมพู่ (จดทะเบียนพาณิชย์) อื่นๆ แคบหมู เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด
วิสาหกิจชุมชนบ้านสงวนพัฒนา หมู่ 13 วิสาหกิจชุมชน ผ้าไหมทอมือ บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ
วิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมบ้านม่วงเจริญ วิสาหกิจชุมชน ผ้าไหมทอมือ บุรีรัมย์ หนองหงส์
นางสำเนา ปฤกชา อื่นๆ ผ้าไหมทอมือ นครราชสีมา ปักธงชัย
วิสาหกิจชุมชนแม่บุญเรืองกระยาสาท92/1ม.4 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ วิสาหกิจชุมชน กระยาสารท เพชรบูรณ์ หนองไผ่
วิสาหกิจชุมชนขนมไทย วิสาหกิจชุมชน กระยาสารท ปทุมธานี สามโคก
กุ้งจ่อมกระยาสารทแม่ถนอมประโคนชัย วิสาหกิจชุมชน กระยาสารท บุรีรัมย์ ประโคนชัย
นางทองเจือ ปาประโคน วิสาหกิจชุมชน กระยาสารท บุรีรัมย์ ประโคนชัย
บุหงา ชาญนุวงศ์ วิสาหกิจชุมชน กระยาสารท บุรีรัมย์ ประโคนชัย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าแสนใย คนแสนวิถี วิสาหกิจชุมชน ผ้ามัดย้อม ระยอง ปลวกแดง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมัดย้อมอุดมพร วิสาหกิจชุมชน ผ้ามัดย้อม ลำปาง เมืองลำปาง
กล้วยลอดใส้กระทะทอง วิสาหกิจชุมชน ผลไม้กวน พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีแปรรูปผลไม้อำเภอบางคล้า วิสาหกิจชุมชน ผลไม้กวน ฉะเชิงเทรา บางคล้า
วิสาหกิจชุมชนแม่บุญเรืองกระยาสาท92/1ม.4 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ วิสาหกิจชุมชน ผลไม้กวน เพชรบูรณ์ หนองไผ่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมบ้านวังหว้า วิสาหกิจชุมชน ข้าวเกรียบ ระยอง แกลง
วิสาหกิจชุมชนเกษตรชีวภาพบ้านอุดมสุข วิสาหกิจชุมชน ข้าวเกรียบ ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี
สันติฟาร์ม อื่นๆ กาแฟ ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์
วิสาหกิจชุมชนกาแฟสดแม่กลางหลวง วิสาหกิจชุมชน กาแฟ เชียงใหม่ จอมทอง
วิสาหกิจชุมชนกาแฟบ้านกองกาย วิสาหกิจชุมชน กาแฟ เชียงใหม่ แม่แจ่ม
กระยาสารทแม่พะเยาว์ กลุ่มเกษตรกร กระยาสารท บุรีรัมย์ ประโคนชัย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรใบเตย วิสาหกิจชุมชน กระยาสารท บุรีรัมย์ ละหานทราย
กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางเกษตรบ้านสันกอเก็ต วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ เชียงใหม่ สันป่าตอง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตสุราบ้านเหล่าป่าฝาง วิสาหกิจชุมชน สุรา เชียงใหม่ แม่วาง
กลุ่มแคปหมูบ้านครึ่งใต้ วิสาหกิจชุมชน แคบหมู เชียงราย เชียงของ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเเม่บ้านเกษตรกรหนองช้างน้ำ วิสาหกิจชุมชน แคบหมู แพร่ สูงเม่น
วิสาหกิจชุมชนแปรรูป อาหาร แสงดาว วิสาหกิจชุมชน แคบหมู เชียงราย เวียงป่าเป้า
กลุ่มแคบหมูโป่งทะลาย วิสาหกิจชุมชน แคบหมู เชียงราย พาน
เลจา คอฟฟี่ วิสาหกิจชุมชน กาแฟ เชียงราย แม่สรวย
กาแฟผาฮี้ วิสาหกิจชุมชน กาแฟ เชียงราย แม่สาย
ไร่ชาห้วยน้ำกืน Organic Tea กลุ่มเกษตรกร กาแฟ เชียงราย เวียงป่าเป้า
วิสาหกิจชุมชนโกโก้เกษตรบนดอย เชียงราย วิสาหกิจชุมชน แคบหมู เชียงราย เมืองเชียงราย
กลุ่มแคบหมูบ้านป่าก๊อ วิสาหกิจชุมชน แคบหมู เชียงราย เมืองเชียงราย
นายวิทยา ไฟศาลศักดิ์ อื่นๆ กาแฟ แพร่ เมืองแพร่
กลุมวิสาหกิจชุมชนกาแฟห้วยลาด วิสาหกิจชุมชน กาแฟ เลย ภูเรือ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกประดู่ วิสาหกิจชุมชน กาแฟ สตูล เมืองสตูล
ท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านเดื่อ วิสาหกิจชุมชน ผ้ามัดย้อม หนองคาย เมืองหนองคาย
วิสาหกิจชุมชนกระยาสารท แม่รัตนา วิสาหกิจชุมชน กระยาสารท พระนครศรีอยุธยา เสนา
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร ตำบลบางยี่โท วิสาหกิจชุมชน กระยาสารท พระนครศรีอยุธยา บางไทร
กาแฟสวนเอเดน อื่นๆ กาแฟ พะเยา ปง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกาแฟสด(เชอรี่)ทุ่งกล้วย ม.4 วิสาหกิจชุมชน กาแฟ พะเยา ภูซาง
วิสาหกิจชุมกลุ่มส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาอาชีพบ้านผาแดง วิสาหกิจชุมชน กาแฟ พะเยา แม่ใจ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ชุมชนจันทิมา วิสาหกิจชุมชน กาแฟ กำแพงเพชร ลานกระบือ
กลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ วิสาหกิจชุมชน กาแฟ ชุมพร เมืองชุมพร
สหกรณ์การเกษตรบ้านพันวาล จำกัด กลุ่มเกษตรกร กาแฟ ชุมพร ท่าแซะ
วิถีพอเพียง เกษตรอินทรีย์ (กาแฟลุงไข่) วิสาหกิจชุมชน กาแฟ ชุมพร ท่าแซะ
Chai Cafe อื่นๆ กาแฟ เชียงใหม่ เชียงดาว
วิสาาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านฝายกวาง หมู่1 วิสาหกิจชุมชน ข้าวเกรียบ พะเยา เชียงคำ
วิสาหกิจชุมชนบ้านแม่แมะ วิสาหกิจชุมชน กาแฟ เชียงใหม่ เชียงดาว
กลุ่มเกษตรบ้านขุนแม่รวม กลุ่มเกษตรกร กาแฟ เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา
พนา คอฟฟี่ 999 วิสาหกิจชุมชน กาแฟ เชียงราย แม่ฟ้าหลวง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกันทรารมย์ วิสาหกิจชุมชน กระยาสารท บุรีรัมย์ กระสัง
วิสาหกิจชุมชนรักษ์สมุนไพรไทยท่าศาลา วิสาหกิจชุมชน กาแฟ เลย ภูเรือ
วิสาหกิจชุมชนกาแฟผาหมีคอฟฟี่ วิสาหกิจชุมชน กาแฟ เชียงราย แม่สาย
วิสาหกิจศรีเสม็ดรวมพลัง วิสาหกิจชุมชน กระยาสารท ฉะเชิงเทรา บางปะกง
วิสาหกิจชุมชนคลองน้ำเค็มทันใจ วิสาหกิจชุมชน ผลไม้กวน จันทบุรี แหลมสิงห์
กลุ่มแม่บ้านกล้วยกวนกะทิสด อื่นๆ ผลไม้กวน จันทบุรี ท่าใหม่
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรอำเภอบางคล้า วิสาหกิจชุมชน ผลไม้กวน ฉะเชิงเทรา บางคล้า
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวพองกระยาสารท วิสาหกิจชุมชน กระยาสารท บุรีรัมย์ ละหานทราย
กลุ่มกระยาสารทสุวรรณา วิสาหกิจชุมชน กระยาสารท ปราจีนบุรี บ้านสร้าง
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านทำกล้วยฉาบ วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ นครพนม นาแก
กลุ่มทอผ้าบ้านหนองเจริญ ม. 14 วิสาหกิจชุมชน ผ้าไหมทอมือ หนองบัวลำภู โนนสัง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง หมู่ 3 วิสาหกิจชุมชน ผ้าไหมทอมือ หนองบัวลำภู โนนสัง
เชียงใหม่ไบโอฟู้ดส์ วิสาหกิจชุมชน ผลไม้หยี เชียงใหม่ สันทราย
เกษตรธรรมชาติลีซู วิสาหกิจชุมชน กาแฟ เชียงใหม่ เวียงแหง
กลุ่มวิสาหกิอจสตรีศรีบางปะหัน วิสาหกิจชุมชน ผลไม้กวน พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน
กลุ่มแปลงใหญ่แมลงเศรษฐกิจ(จิ้งหรีด) วิสาหกิจชุมชน ข้าวเกรียบ นครพนม เรณูนคร
กลุ่มทอผ้าสีธรรมชาติ กลุ่มเกษตรกร ผ้ามัดย้อม ขอนแก่น สีชมพู
วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกไผ่และแปรรูป วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู
วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกไผ่และแปรรูป วิสาหกิจชุมชน ข้าวเกรียบ สระแก้ว คลองหาด
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านแป้ง วิสาหกิจชุมชน ข้าวเกรียบ สิงห์บุรี พรหมบุรี
วิสาหกิจชุมชน6 วิสาหกิจชุมชน สุรา กรุงเทพมหานคร เขต ธนบุรี
วิสาหกิจชุมชน5 วิสาหกิจชุมชน สุรา กรุงเทพมหานคร เขต ธนบุรี
วิสาหกิจชุมชน4 วิสาหกิจชุมชน สุรา กรุงเทพมหานคร เขต สัมพันธวงศ์
วิสาหกิจชุมชน3 วิสาหกิจชุมชน สุรา กรุงเทพมหานคร เขต สัมพันธวงศ์
วิสาหกิจชุมชน2 วิสาหกิจชุมชน สุรา กรุงเทพมหานคร เขต สัมพันธวงศ์
วิสาหกิจชุมชน1 วิสาหกิจชุมชน สุรา กรุงเทพมหานคร เขต พระนคร
วิสาหกิจชุมชน6 วิสาหกิจชุมชน ผ้าไหมทอมือ กรุงเทพมหานคร เขต ธนบุรี
วิสาหกิจชุมชน5 วิสาหกิจชุมชน ผ้าไหมทอมือ กรุงเทพมหานคร เขต ธนบุรี
วิสาหกิจชุมชน4 วิสาหกิจชุมชน ผ้าไหมทอมือ กรุงเทพมหานคร เขต สัมพันธวงศ์
วิสาหกิจชุมชน3 วิสาหกิจชุมชน ผ้าไหมทอมือ กรุงเทพมหานคร เขต สัมพันธวงศ์
วิสาหกิจชุมชน2 วิสาหกิจชุมชน ผ้าไหมทอมือ กรุงเทพมหานคร เขต สัมพันธวงศ์
วิสาหกิจชุมชน1 วิสาหกิจชุมชน ผ้าไหมทอมือ กรุงเทพมหานคร เขต พระนคร
วิสาหกิจชุมชน2 วิสาหกิจชุมชน ผ้ามัดย้อม กรุงเทพมหานคร เขต สัมพันธวงศ์
วิสาหกิจชุมชน1 วิสาหกิจชุมชน ผ้ามัดย้อม กรุงเทพมหานคร เขต พระนคร
วิสาหกิจชุมชน2 วิสาหกิจชุมชน ผลไม้หยี กรุงเทพมหานคร เขต สัมพันธวงศ์
วิสาหกิจชุมชน1 วิสาหกิจชุมชน ผลไม้หยี กรุงเทพมหานคร เขต พระนคร
วิสาหกิจชุมชน7 วิสาหกิจชุมชน กาแฟ กรุงเทพมหานคร เขต พญาไท
วิสาหกิจชุมชน6 วิสาหกิจชุมชน กาแฟ กรุงเทพมหานคร เขต ธนบุรี
วิสาหกิจชุมชน5 วิสาหกิจชุมชน กาแฟ กรุงเทพมหานคร เขต ธนบุรี
วิสาหกิจชุมชน4 วิสาหกิจชุมชน กาแฟ กรุงเทพมหานคร เขต สัมพันธวงศ์
วิสาหกิจชุมชน3 วิสาหกิจชุมชน กาแฟ กรุงเทพมหานคร เขต สัมพันธวงศ์
วิสาหกิจชุมชน2 วิสาหกิจชุมชน กาแฟ กรุงเทพมหานคร เขต สัมพันธวงศ์
วิสาหกิจชุมชน1 วิสาหกิจชุมชน กาแฟ กรุงเทพมหานคร เขต พระนคร
วิสาหกิจชุมชน4 วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ กรุงเทพมหานคร เขต สัมพันธวงศ์
วิสาหกิจชุมชน3 วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ กรุงเทพมหานคร เขต สัมพันธวงศ์
วิสาหกิจชุมชน1 วิสาหกิจชุมชน กระยาสารท กรุงเทพมหานคร เขต พระนคร
วิสาหกิจชุมชน8 วิสาหกิจชุมชน แคบหมู กรุงเทพมหานคร เขต บางกะปิ
วิสาหกิจชุมชน7 วิสาหกิจชุมชน แคบหมู กรุงเทพมหานคร เขต พญาไท
วิสาหกิจชุมชน6 วิสาหกิจชุมชน แคบหมู กรุงเทพมหานคร เขต ธนบุรี
วิสาหกิจชุมชน5 วิสาหกิจชุมชน แคบหมู กรุงเทพมหานคร เขต ธนบุรี
วิสาหกิจชุมชน4 วิสาหกิจชุมชน แคบหมู กรุงเทพมหานคร เขต สัมพันธวงศ์
วิสาหกิจชุมชน3 วิสาหกิจชุมชน แคบหมู กรุงเทพมหานคร เขต สัมพันธวงศ์
วิสาหกิจชุมชน2 วิสาหกิจชุมชน แคบหมู กรุงเทพมหานคร เขต สัมพันธวงศ์
วิสาหกิจชุมชน1 วิสาหกิจชุมชน แคบหมู กรุงเทพมหานคร เขต พระนคร
กลุ่มวิสาหกิจทอผ้าหมู่3 วิสาหกิจชุมชน ผ้าไหมทอมือ หนองบัวลำภู โนนสัง
กลุ่มวิสาหกิจทอผ้าหมู่14 วิสาหกิจชุมชน ผ้าไหมทอมือ หนองบัวลำภู โนนสัง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสตอเบอร์รี่ วิสาหกิจชุมชน สุรา เชียงใหม่ สะเมิง
กาแฟดอยเทพเสด็จ อื่นๆ กาแฟ เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด
สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนาจำกัด อื่นๆ กาแฟ เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด
เติบโต อื่นๆ กาแฟ เชียงใหม่ สะเมิง
ความสุข อื่นๆ กาแฟ เชียงใหม่ สะเมิง
กลุ่มอาชีพข้าวเกรียบบ้านทุ่งตุ่นแม่ติว วิสาหกิจชุมชน ข้าวเกรียบ ลำปาง ห้างฉัตร
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านชัยภูทอง วิสาหกิจชุมชน ข้าวเกรียบ ลำปาง เมืองลำปาง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านนาท่อมร่วมใจ วิสาหกิจชุมชน ข้าวเกรียบ พัทลุง ควนขนุน
พัฒนาชุมชนบุ่งมะแลง วิสาหกิจชุมชน ข้าวเกรียบ อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์
วิสาหกิจชุมชนข้าวเกรียบสมุนไพรใบหม่อน วิสาหกิจชุมชน ข้าวเกรียบ กำแพงเพชร ลานกระบือ
กลุ่มผลิตสุรากลั่นชุมชนไชยงาม วิสาหกิจชุมชน สุรา เชียงใหม่ พร้าว
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษรตกรผู้ทำสวนลำไยเเละเเปรรูปพืช,ผลไม้ วิสาหกิจชุมชน สุรา เชียงใหม่ จอมทอง
อภิรดีผ้ามัดย้อม วิสาหกิจชุมชน ผ้ามัดย้อม เชียงใหม่ สันกำแพง
กลุ่มผ้ามัดหมี่ วิสาหกิจชุมชน ผ้าไหมทอมือ หนองบัวลำภู โนนสัง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสีกายเหนือ วิสาหกิจชุมชน ผลไม้หยี หนองคาย เมืองหนองคาย
กลุ่มบาติกผาแดงครูอนงค์ อื่นๆ ผ้ามัดย้อม ชุมพร เมืองชุมพร
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลนาข้าวเสีย วิสาหกิจชุมชน ผ้ามัดย้อม ตรัง นาโยง
กลุ่มเเกษตรในโครงการปฏิรูปที่ดินพื้นที่เอกชนตำบลพระธาตุขิงแกง วิสาหกิจชุมชน ผ้ามัดย้อม พะเยา จุน
วิสาหกิจชุมชนบ่อยางปาเต๊ะ วิสาหกิจชุมชน ผ้ามัดย้อม สงขลา เมืองสงขลา
มีดีนาทับ อื่นๆ ผ้ามัดย้อม สงขลา จะนะ
คนังผ้ามัดย้อม อื่นๆ ผ้ามัดย้อม พัทลุง เขาชัยสน
พัฒนาอาชีพบ้านพันท้ายนรสิงห์ วิสาหกิจชุมชน ผ้ามัดย้อม สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
วิสาหกิจชุมชนดวงพรพัฒนาสุราพื้นบ้าน วิสาหกิจชุมชน สุรา เชียงใหม่ แม่ริม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรแปรรูปดอยหลวง วิสาหกิจชุมชน ผลไม้หยี เชียงใหม่ เชียงดาว
วิสาหกิจชุมชุนกาแฟสดแม่ตอน กาแฟเทพเสด็จ วิสาหกิจชุมชน กาแฟ เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรแปรรูปดอยหลวง วิสาหกิจชุมชน ผลไม้กวน เชียงใหม่ เชียงดาว
ลูกหยีนายเทอดศักดิ์ วิสาหกิจชุมชน ผลไม้หยี ปัตตานี ยะรัง
วิสาหกิจชุมชนลูกหยีฮามีด๊ะ วิสาหกิจชุมชน ผลไม้หยี ปัตตานี ยะรัง
ลูกหยีกวนกูซอบีร วิสาหกิจชุมชน ผลไม้หยี ปัตตานี ยะรัง
หจก.สินทร สุรากลั่นชุมชน อื่นๆ สุรา ลำปาง ห้างฉัตร
แคบหมูอัจฉรา วิสาหกิจชุมชน แคบหมู พะเยา ดอกคำใต้
หจก.ธรรมเจริญ 99 สุรากลั่นชุมชน อื่นๆ สุรา ลำปาง เมืองลำปาง
กลุ่มแม่บ้านพงลำดวน วิสาหกิจชุมชน ข้าวเกรียบ ระยอง ปลวกแดง
หจก.สมพงษ์ สุรากลั่น อื่นๆ สุรา ลำปาง ห้างฉัตร
หจก.คำกิโล 2561 อื่นๆ สุรา ลำปาง ห้างฉัตร
ปิ่นเพชร อื่นๆ ผลไม้หยี เพชรบูรณ์ หล่มเก่า
กลุ่มสตรีบ้านโปร่งดินดำ กลุ่มเกษตรกร ผ้ามัดย้อม ชลบุรี ศรีราชา
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านโป่งเกลือ วิสาหกิจชุมชน ข้าวเกรียบ พะเยา เมืองพะเยา
วิสาหกิจชุมชนผลไม้แปรูปบ้านควนนายพุฒ วิสาหกิจชุมชน ผลไม้หยี พัทลุง ป่าพยอม
กลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตรแม่บ้านเข้าซ้อน วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ ลำปาง เกาะคา
กล้วยกรอบพี่น้องสองต้น อื่นๆ กล้วยกรอบ ชลบุรี บ้านบึง
กลุ่มขนมไทยบ้านตากสิน วิสาหกิจชุมชน ข้าวเกรียบ ระยอง เมืองระยอง
วิสาหกิจชุมชนฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริิกิตติ์พระบรมราชินีนาถถ วังกะเบา-นาสีนวล วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ นครพนม ปลาปาก
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านท่าเรือ วิสาหกิจชุมชน ผ้าไหมทอมือ นครพนม นาหว้า
วิสาหกิจชุมชนฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริิกิตติ์พระบรมราชินีนาถถ วังกะเบา-นาสีนวล วิสาหกิจชุมชน ข้าวเกรียบ นครพนม ปลาปาก
กลุ่มแปรรูปกล้วยหอมตาก วิสาหกิจชุมชน ข้าวเกรียบ นครพนม โพนสวรรค์
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารพลังงานแสงอาทิตย์ วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ นครพนม ปลาปาก
กลุ่มไม้กวาดบ้านหลวง กลุ่มเกษตรกร กาแฟ ลำปาง เมืองปาน
กระยาสารท บ้านหนองสองห้อง กลุ่มเกษตรกร กระยาสารท ชลบุรี พานทอง
วิสาหกิจชุมชนปีกนางฟ้าบ้านชนแดน วิสาหกิจชุมชน ข้าวเกรียบ ลำปาง งาว
นายนพดล สันเทพ วิสาหกิจชุมชน ข้าวเกรียบ ลำปาง ห้างฉัตร
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านใหม่เหล่ายาว วิสาหกิจชุมชน ข้าวเกรียบ ลำปาง แจ้ห่ม
สมศักดิ์ ข้าวเกรียบไทย กลุ่มเกษตรกร ข้าวเกรียบ ลำปาง ห้างฉัตร
นางพรรณี เฮ่ประโคน วิสาหกิจชุมชน กระยาสารท บุรีรัมย์ ประโคนชัย
นาง สีลา ทำมะยด วิสาหกิจชุมชน ข้าวเกรียบ ลำปาง งาว
วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านทุ่งม่านเหนือ วิสาหกิจชุมชน ข้าวเกรียบ ลำปาง เมืองลำปาง
วิสาหกิจชุมชนกาแฟอินทรีย์บ้านหนองเต่า วิสาหกิจชุมชน กาแฟ เชียงใหม่ แม่วาง
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร บ้านน้ำโท้ง-หนองกระทิง วิสาหกิจชุมชน ข้าวเกรียบ ลำปาง เมืองลำปาง
นางประคอง วงศ์ประสิทธิ์ วิสาหกิจชุมชน กระยาสารท บุรีรัมย์ ประโคนชัย
วิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ดบ้านสวนแม่ทะ วิสาหกิจชุมชน ข้าวเกรียบ ลำปาง แม่ทะ
กลุ่มข้าวแต๋นพรเจริญ อื่นๆ กล้วยกรอบ นครพนม เมืองนครพนม
กลุ่มทอผ้าบ้านสมบูรณ์ อื่นๆ ผ้าไหมทอมือ กำแพงเพชร ไทรงาม
กลุ่มทอผ้าบ้านโนนใหญ่พัฒนา วิสาหกิจชุมชน ผ้าไหมทอมือ กำแพงเพชร ไทรงาม
วิสาหกิจชุมชนสมดีอินเตอร์ฟู้ดส์ วิสาหกิจชุมชน แคบหมู นครพนม นาแก
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสินค้าชุมชนฅนท่าพุทรา วิสาหกิจชุมชน ผ้ามัดย้อม กำแพงเพชร คลองขลุง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกล้วยไข่ ตำบลท่าพุทรา วิสาหกิจชุมชน ข้าวเกรียบ กำแพงเพชร คลองขลุง
บริษัท PRONTO COFFEE อื่นๆ กาแฟ เชียงใหม่ เชียงดาว
ข้าวเกรียบคางกุ้ง อื่นๆ ข้าวเกรียบ ระยอง บ้านฉาง
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีวัฒนธรรมบ้านขุนช่างเคี่ยน วิสาหกิจชุมชน กาแฟ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
กลุ่มทอผ้าบ้านตาฮ้อ วิสาหกิจชุมชน ผ้าไหมทอมือ บุรีรัมย์ กระสัง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรสามัคคีสุรากลั่นหนองครอบ101 วิสาหกิจชุมชน สุรา เชียงใหม่ สันป่าตอง
วิสาหกิจชุมชนยแปรรูปน้ำตาลจากเป็นน้ำตาลผง วิสาหกิจชุมชน สุรา นครศรีธรรมราช ปากพนัง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกลั่นสุราบ้านเขาพังไกร วิสาหกิจชุมชน สุรา นครศรีธรรมราช หัวไทร
วิสาหกิจชุมชนเกษตรแพะป่าห้า วิสาหกิจชุมชน แคบหมู เชียงใหม่ สันทราย
กลุ่มสตรีแปรรูปกล้วยฉาบบ้านไสใหญ่ กลุ่มเกษตรกร กล้วยกรอบ ตรัง วังวิเศษ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตแคบหมูโบราณบ้านแม่กะ วิสาหกิจชุมชน แคบหมู เชียงใหม่ แม่แตง
กลุ่มบทบาทสตรีทอผ้าไหมบ้านหนองยาง กลุ่มเกษตรกร ผ้าไหมทอมือ สุรินทร์ ลำดวน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านต้นงิ้ว วิสาหกิจชุมชน ข้าวเกรียบ เชียงใหม่ หางดง
กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านแจรน วิสาหกิจชุมชน ผ้าไหมทอมือ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์
Tribe Coffee อื่นๆ กาแฟ เชียงใหม่ เชียงดาว
วิสาหกิจชุมชนสุรากลั่นริมอิง วิสาหกิจชุมชน สุรา พะเยา ภูกามยาว
แคบหมูแม่จันทร์ อื่นๆ แคบหมู พะเยา เมืองพะเยา
วิสาหกิจชุมชนข้าวเกรียบไร้สาร วิสาหกิจชุมชน ข้าวเกรียบ พะเยา ภูกามยาว
ข้าวเกรียบปลาครูนงค์ อื่นๆ ข้าวเกรียบ พะเยา เมืองพะเยา
เชียงดาว บลู อื่นๆ ผ้ามัดย้อม เชียงใหม่ เชียงดาว
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสุรากลั่น หมู่7 ต.บ้านใหม่ วิสาหกิจชุมชน สุรา พะเยา เมืองพะเยา
แคบหมู เจ๊แดง (เจ้าเก่า) อื่นๆ แคบหมู เชียงใหม่ แม่แตง
วิสาหิจชุมชน จำปาทองสุรากลั่น วิสาหกิจชุมชน สุรา พะเยา เมืองพะเยา
แคบหมูกัลยา อื่นๆ แคบหมู เชียงใหม่ เชียงดาว
วิสาหกิจชุมชนร่องช้างสุรากลั่น วิสาหกิจชุมชน สุรา พะเยา เมืองพะเยา
เจ๊หงษ์ แคบหมูไร้มัน อื่นๆ แคบหมู เชียงใหม่ เชียงดาว
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาบ้านป่าไหม้ วิสาหกิจชุมชน ข้าวเกรียบ นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช
แคบหมูคุณราตรี อื่นๆ แคบหมู พะเยา เมืองพะเยา
วิสาหกิจชุมชนน้ำพริกปลาส้มมือคนเมือง วิสาหกิจชุมชน ข้าวเกรียบ พะเยา เมืองพะเยา
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกระยาสารทแม่บ้านเกษตรกรเทศบาลบ้านสร้าง วิสาหกิจชุมชน กระยาสารท ปราจีนบุรี บ้านสร้าง
วิสาหกิจชุมชนกระยาสารทกาละแมบุญเตือน วิสาหกิจชุมชน กระยาสารท ปราจีนบุรี บ้านสร้าง
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านปราสาทอำนวย วิสาหกิจชุมชน ผ้าไหมทอมือ บุรีรัมย์ หนองหงส์
กระยาสารทต้นตำรับจากนางรอง วิสาหกิจชุมชน กระยาสารท บุรีรัมย์ นางรอง
วิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหนองบอน วิสาหกิจชุมชน ผ้าไหมทอมือ บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ
วิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าไหมบ้านถาวร วิสาหกิจชุมชน ผ้าไหมทอมือ บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ
ภูพนมกล้วยฉาบ วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มกระยาสารทบ้านผักหวานพัฒนา วิสาหกิจชุมชน กระยาสารท บุรีรัมย์ นางรอง
กลุ่มทอผ้าด้ายบ้านหนองเพชร วิสาหกิจชุมชน ผ้าไหมทอมือ บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์
กระยาสารทกาละแมแม่ทองแถม วิสาหกิจชุมชน กระยาสารท ปราจีนบุรี บ้านสร้าง
ไฮโซแซ่บ สุขแต้พะเยา อื่นๆ ข้าวเกรียบ พะเยา เมืองพะเยา
วัททนาไหมไทย อื่นๆ ผ้าไหมทอมือ บุรีรัมย์ พุทไธสง
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหัวสะพาน วิสาหกิจชุมชน ผ้าไหมทอมือ บุรีรัมย์ พุทไธสง
กลุ่มทำข้าวพองกระยาสารท กลุ่มเกษตรกร กระยาสารท บุรีรัมย์ นางรอง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านโนนแสบง วิสาหกิจชุมชน ผ้าไหมทอมือ มหาสารคาม กันทรวิชัย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านนาสีนวน วิสาหกิจชุมชน ผ้าไหมทอมือ มหาสารคาม กันทรวิชัย
ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติขามเรียง วิสาหกิจชุมชน ผ้าไหมทอมือ มหาสารคาม กันทรวิชัย
กลุ่มผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร กลุ่มเกษตรกร ข้าวเกรียบ มหาสารคาม วาปีปทุม
แม่เสาร์ไหมไทย วิสาหกิจชุมชน ผ้าไหมทอมือ สุรินทร์ ศีขรภูมิ
วิสาหกิจชุมชนฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหนองปลาค้อเฒ่า วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ นครพนม ปลาปาก
โรงคั่วผาแดงกาแฟ อื่นๆ กาแฟ พะเยา เชียงคำ
แคบหมูป้าดา อื่นๆ แคบหมู พะเยา เมืองพะเยา
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะน้ำโจนสามัคคี วิสาหกิจชุมชน ผลไม้กวน กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร
วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติแปรรูป วิสาหกิจชุมชน ข้าวเกรียบ สระแก้ว วังน้ำเย็น
สำเนียงไหมไทย วิสาหกิจชุมชน ผ้าไหมทอมือ นครราชสีมา ปักธงชัย
ขนมเต็มเต็ม อื่นๆ ข้าวเกรียบ พะเยา เมืองพะเยา
กลุ่มแปรรูปข้าวเกรียบบ้านเกาะเนียง (ข้าวเกรียบ OTOP) วิสาหกิจชุมชน ข้าวเกรียบ สตูล เมืองสตูล
วิสาหกิจชุมชนปาล์มบาติก วิสาหกิจชุมชน ผ้ามัดย้อม สตูล ทุ่งหว้า
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรบ้านหัวกาหมิง วิสาหกิจชุมชน ข้าวเกรียบ สตูล ควนกาหลง
แคบหมู J NIK อื่นๆ แคบหมู พะเยา ภูกามยาว
วิสาหกิจชุมชนรวีวรรณกล้วยกรอบ วิสาหกิจชุมชน ข้าวเกรียบ พะเยา แม่ใจ
หม้อห้อมเขียนเทียน อื่นๆ ผ้ามัดย้อม แพร่ เมืองแพร่
วิสาหกิชุมชนบ้านต้นแบบวิถีชวิต วิสาหกิจชุมชน กระยาสารท สิงห์บุรี ท่าช้าง
วิสาหกิจมิตรสัมพันธ์ วิสาหกิจชุมชน กระยาสารท ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม
วิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูม วิสาหกิจชุมชน ผลไม้หยี นครปฐม บางเลน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีหน้าไม้ วิสาหกิจชุมชน กระยาสารท ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว
นางไพรินทร์ พูลสวัสดิ์ อื่นๆ กล้วยกรอบ ฉะเชิงเทรา แปลงยาว
วิสาหกิจกาแฟอราบิก้าบ้านซับศิลาทอง วิสาหกิจชุมชน กาแฟ นครราชสีมา สีคิ้ว
ต้นกล้าโกสัมพี อื่นๆ กระยาสารท กำแพงเพชร โกสัมพีนคร
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้าน ต.ไผ่ขอดอน วิสาหกิจชุมชน ผลไม้กวน พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
สัมมาชีพบ้านหนองหว้า อื่นๆ ผลไม้กวน ระยอง บ้านค่าย
กลุ่มแปรรูปสินค้าทางการเกษตรบ้านบุฉนวน วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ ชัยภูมิ ซับใหญ่
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านเจ๊าะตีเมาะ วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ ยะลา ยะหา
ร้านสหธรรม อื่นๆ กล้วยกรอบ กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร
กลุ่มบุหงารายา วิสาหกิจชุมชน ข้าวเกรียบ ปัตตานี เมืองปัตตานี
วิสาหกิจชุมชนคนรักเกษตรพัฒนา วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ ชัยภูมิ จัตุรัส
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกรอบแก้ว วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ นครศรีธรรมราช ลานสกา
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกระบือทอง อื่นๆ กระยาสารท ปทุมธานี สามโคก
วิสาหกิจชุมชนพัฒนาแปรรูปกล้วยหิน "นังตา" วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ ยะลา บันนังสตา
วิสาหกิจชุมชนกระยาสารทบ้านเกาะพิมูล วิสาหกิจชุมชน กระยาสารท กำแพงเพชร โกสัมพีนคร
วิสาหกิจกลุ่มออมทรัพย์สตรีบ้านคำย่านาง วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคอกช้าง กลุ่มเกษตรกร กล้วยกรอบ ยะลา ธารโต
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์มะขาม อื่นๆ ผลไม้กวน เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์
30 ม.2 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120 อื่นๆ ผลไม้กวน เพชรบูรณ์ หล่มเก่า
วิสาหกิจชุมชนแม่ละมุ่ย184/4 ม.13 ต.สะเดียง อ.เมืองจ.เพขรบูรณ์67000 วิสาหกิจชุมชน ผลไม้กวน เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาเกษตรกรบ้านวังตะเคียนใต้ วิสาหกิจชุมชน กระยาสารท กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปลวกล้อน วิสาหกิจชุมชน ผลไม้กวน ตรัง เมืองตรัง
วิสาหกิจชุมชนกบุ่มเกษตรกรบ้านปรึกมะกรูดตำบลท่าพุทรา วิสาหกิจชุมชน กระยาสารท กำแพงเพชร คลองขลุง
วิสาหกิจชุมชนบ้านอ่าวกระโจม วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ สิงห์บุรี อินทร์บุรี
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนปิ่นดำริห์ วิสาหกิจชุมชน กระยาสารท กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร
วิสาหกิจชชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าไม้แดง วิสาหกิจชุมชน กระยาสารท กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร
วิสาหกิจชุมชนหนองฉวี วิสาหกิจชุมชน ผลไม้กวน จันทบุรี ท่าใหม่
วิสาหกิจชุมชนบ้านสวนไร่ป๋า วิสาหกิจชุมชน ผลไม้กวน จันทบุรี ท่าใหม่
วิสาหกิจชุมชนตำบลเกวียนหัก วิสาหกิจชุมชน ผลไม้กวน จันทบุรี ขลุง
วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรีย์อำเภอแก่งหางแมว วิสาหกิจชุมชน กาแฟ จันทบุรี แก่งหางแมว
กลุ่มแม่บ้านข้าวเกรียบจากแป้งกล้วยบ้านเขาช่องลม อื่นๆ ข้าวเกรียบ จันทบุรี แก่งหางแมว
กลุ่มกระยาสารทบ้านไร่พัฒนา วิสาหกิจชุมชน กระยาสารท พิษณุโลก นครไทย
บ้านสวนคำวงษ์ วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ นครราชสีมา ปากช่อง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรแม่บ้านขี้นาคแผนใหม่กิจกรรมแปรรูปมะขาม วิสาหกิจชุมชน ผลไม้กวน เพชรบูรณ์ หล่มเก่า
กลุ่มกาแฟอินทรีย์ กลุ่มเกษตรกร กาแฟ น่าน นาน้อย
วิสาหกิจชุมชนแคบหมู วิสาหกิจชุมชน แคบหมู เชียงราย แม่ลาว
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านป่าซางเหนือ วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ เชียงราย แม่ลาว
โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) วิสาหกิจชุมชน กาแฟ เชียงราย แม่ฟ้าหลวง
กลุ่มแม่บ้านชุมชนอัสดร กองพันทหารม้าที่ 2 วิสาหกิจชุมชน ผลไม้หยี ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี
แม่มณีโฮมเมด อื่นๆ ผลไม้กวน นราธิวาส เมืองนราธิวาส
กลุ่มข้าวเกรียบปลาบ้านใหม่ วิสาหกิจชุมชน ข้าวเกรียบ นราธิวาส เมืองนราธิวาส
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านนากอ วิสาหกิจชุมชน ผลไม้หยี นราธิวาส ยี่งอ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องจักสานนาซ่อม วิสาหกิจชุมชน ผ้าไหมทอมือ นครพนม นาหว้า
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากห้วย วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ เลย ท่าลี่
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยหอมทองอบเนยมันทอดบ้านสบยาว วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ น่าน ท่าวังผา
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านห้วยบง วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ น่าน แม่จริม
วิสาหกิจชุมชนสุรากลั่นคำ วิสาหกิจชุมชน สุรา เชียงใหม่ สันป่าตอง
วิสาหกกิจชุมชนวิถีเเกษตรแปรรูปจอมบึง วิสาหกิจชุมชน ผลไม้กวน ราชบุรี จอมบึง
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไร่ใหม่สามัคคี วิสาหกิจชุมชน ผลไม้กวน กาญจนบุรี บ่อพลอย
กลุ่มแม่บ้านสตรีศรีดงละคร อื่นๆ กระยาสารท นครนายก เมืองนครนายก
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเนินใหม่ วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ นครนายก ปากพลี
วิสาหกิจชุมชนแปปรูปผลไม้ดอนยอ วิสาหกิจชุมชน ผลไม้กวน นครนายก เมืองนครนายก
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี วิสาหกิจชุมชน ข้าวเกรียบ กาญจนบุรี พนมทวน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเกตุ วิสาหกิจชุมชน ผลไม้กวน ปัตตานี โคกโพธิ์
บ้านไร่พีพีแอนด์แพรวา กลุ่มเกษตรกร กล้วยกรอบ นครราชสีมา เทพารักษ์
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านหนองบัว วิสาหกิจชุมชน ข้าวเกรียบ อุบลราชธานี บุณฑริก
แม่บ้านเกษตรกรบ้านดอนแสนพัน วิสาหกิจชุมชน ข้าวเกรียบ อุบลราชธานี เขมราฐ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยกวนแม่จำนงค์ วิสาหกิจชุมชน ผลไม้กวน พิจิตร โพธิ์ประทับช้าง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน ข้าวเกรียบ พะเยา เมืองพะเยา
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดจันทร์ กลุ่มเกษตรกร กล้วยกรอบ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชลนที วิสาหกิจชุมชน ข้าวเกรียบ พิษณุโลก พรหมพิราม
วิสาหกิจชุมชนขนมหวานทองเอน วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ สิงห์บุรี อินทร์บุรี
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชลนที วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ พิษณุโลก พรหมพิราม
ฐิติมนกล้วยกรอบ อื่นๆ กล้วยกรอบ พะเยา แม่ใจ
กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านเซิงหวาย อื่นๆ กล้วยกรอบ พิษณุโลก พรหมพิราม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยกรอบเครือวัลย์ วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ พะเยา แม่ใจ
วิสาหกิจชุมชนไพศาลสุรากลั่น ต.บ้านใหม่ วิสาหกิจชุมชน สุรา พะเยา เมืองพะเยา
กลุ่มวีรชาติ วิสาหกิจชุมชน ผลไม้หยี ปัตตานี ยะรัง
วิสาหกิจพัฒนาอาชีบ้านหวายน้อยอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริ วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ ราชบุรี สวนผึ้ง
ศูนย์พัฒนาและรับซื้อสินค้าเกษตรอำเภอสวนผึ้ง วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ ราชบุรี สวนผึ้ง
วิสาหกิจชุมชนเกษตรยุกใหม่ตำบลอ่างหิน วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ ราชบุรี ปากท่อ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ ราชบุรี บ้านโป่ง
test อื่นๆ ข้าวแตน กรุงเทพมหานคร เขต ลาดกระบัง
วิสาหกิจชุมชนคนคลองบางป่า วิสาหกิจชุมชน ข้าวเกรียบ ราชบุรี เมืองราชบุรี
กาแฟสดเมืองตากไร่ลุงสอ ดอยมูเซอ อื่นๆ กาแฟ ตาก เมืองตาก
นางสุมาลี ธีระวัฒน์ อื่นๆ กล้วยกรอบ ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว
อดุลลูกหยียะรัง วิสาหกิจชุมชน ผลไม้กวน ปัตตานี หนองจิก
131ม.1บ้านคลองทราย อื่นๆ ผลไม้กวน กระบี่ เมืองกระบี่
56/1ม.1 อื่นๆ ผลไม้กวน กระบี่ เมืองกระบี่
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองแอ่ วิสาหกิจชุมชน ผ้าไหมทอมือ บุรีรัมย์ นาโพธิ์
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพืชสมุนไพรตำบลแม่นาเรือ วิสาหกิจชุมชน ข้าวเกรียบ พะเยา เมืองพะเยา
กลุ่มกล้วยเรือนไทย อื่นๆ กล้วยกรอบ พะเยา แม่ใจ
CM COFFEE DRIP COUTRY HOME MADE วิสาหกิจชุมชน กาแฟ เชียงใหม่ สันกำแพง
วิสาหกิจชุมชนสตรีส้มโอกวนสี่รส วิสาหกิจชุมชน ผลไม้กวน พิจิตร โพธิ์ประทับช้าง
บริษัทบัณฑิตพัฒน์-เทค วิสาหกิจชุมชน สุรา สุพรรณบุรี บางปลาม้า
กลุ่มผลิตเส้นไหมเพื่อการค้าบ้านโนนสง่า วิสาหกิจชุมชน ผ้าไหมทอมือ สุรินทร์ สังขะ
วิสาหกิจชุมชน สวนกล้วยอู่ทอง วิสาหกิจชุมชน ข้าวเกรียบ สุพรรณบุรี อู่ทอง
แคบหมูเรือนไทย อื่นๆ แคบหมู พะเยา แม่ใจ
แคบหมูอุมา อื่นๆ แคบหมู พะเยา เมืองพะเยา
กลุ่มมะม่วงแปรรูปลัดดา วิสาหกิจชุมชน ผลไม้กวน พิจิตร บางมูลนาก
นางบุญมี จันแสง 161/1 ม.3 ต .ซอนไพร อ,เมือว จ.เมืองจ.เพขรบูรณ์ 67000 อื่นๆ ข้าวเกรียบ เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์
นางพิณรัตน์ ใจคำ 13/2 ม.6 ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 อื่นๆ กระยาสารท เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์
จินตนามะขามกวน 124ม.2ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ,เพชรบูรณ์ 67120 อื่นๆ ผลไม้กวน เพชรบูรณ์ หล่มเก่า
26/1 ม.2 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120 อื่นๆ ผลไม้กวน เพชรบูรณ์ หล่มเก่า
ขนิษฐา บุญคง 114/1 ต,วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67210 อื่นๆ กล้วยกรอบ เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์
กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านท่าสว่าง วิสาหกิจชุมชน ผ้าไหมทอมือ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์
กลุ่มสตรทอผ้าไหมบ้านโคกขลาหมู่ที่ 15 วิสาหกิจชุมชน ผ้าไหมทอมือ สุรินทร์ ศีขรภูมิ
ป้าทินแคบหมู อื่นๆ แคบหมู พะเยา เมืองพะเยา
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองศาลาพัฒนา วิสาหกิจชุมชน ผลไม้หยี เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์
สารัชมาร์เก็ตติ้ง อื่นๆ ผลไม้หยี เพชรบูรณ์ หล่มเก่า
ป้าไพ ข้าวเกรียบแห้วสมุนไพร อื่นๆ ข้าวเกรียบ สุพรรณบุรี ศรีประจันต์
วิสาหกิจชุมชนกาแฟยอดไผ่ วิสาหกิจชุมชน กาแฟ เชียงใหม่ แม่แจ่ม
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเก่า วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ เลย ด่านซ้าย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตกาแฟและเห็ดเศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชน กาแฟ เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตร บ้านต้นจันทร์ วิสาหกิจชุมชน แคบหมู เชียงใหม่ สันทราย
วิสาหกิจชุมชนกาแฟพื้นเมืองบ้านลูโบ๊ะบาตู วิสาหกิจชุมชน กาแฟ สตูล เมืองสตูล
วิสาหกิจชุมชนกาแฟต้นน้ำป่าแป่และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วิสาหกิจชุมชน กาแฟ เชียงใหม่ แม่แตง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรบ้านป่าแก วิสาหกิจชุมชน แคบหมู เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนาวัลเปรียง วิสาหกิจชุมชน ผลไม้กวน ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี
กลุ่มแม่บ้านเกษตกรบ้านหนองกา วิสาหกิจชุมชน ผลไม้กวน ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี
กลุ่มกาแฟแปลงใหญ่ กลุ่มเกษตรกร กาแฟ กรุงเทพมหานคร เขต มีนบุรี
บัวทิพย์ จันทรนิเวศน์ อื่นๆ กล้วยกรอบ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติบ้านโคกขาม วิสาหกิจชุมชน ผ้ามัดย้อม สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรรอยพระพุทธบาทป่ากล้วย วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ เชียงใหม่ สะเมิง
วิสาหกิจกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพธิ์ประทับช้าง วิสาหกิจชุมชน ผลไม้กวน พิจิตร โพธิ์ประทับช้าง
กล้วยแก้วศรีบรรพต วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ พัทลุง ศรีบรรพต
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเกาะแก้วพัฒนา วิสาหกิจชุมชน ผ้าไหมทอมือ สุรินทร์ สำโรงทาบ
กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านสดอหมู่ที่5 วิสาหกิจชุมชน ผ้าไหมทอมือ สุรินทร์ เขวาสินรินทร์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนสารพัดดีเพื่อสุขภาพ วิสาหกิจชุมชน ผลไม้กวน ชัยนาท หันคา
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรบ้านสระไม้แดง วิสาหกิจชุมชน ผลไม้กวน ชัยนาท สรรคบุรี
กลุ่มทอผ้าไหมทับมะระ วิสาหกิจชุมชน ผ้าไหมทอมือ สุรินทร์ ลำดวน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านสะพานเคียน วิสาหกิจชุมชน กาแฟ สตูล ควนโดน
กลุ่มแปรรูปพืชผลทางการเกษตรบ้านเลโคะ วิสาหกิจชุมชน กาแฟ แม่ฮ่องสอน สบเมย
กลุ่มกาแฟทริปเปิ้ลทรี 333 วิสาหกิจชุมชน กาแฟ แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวังศิลา วิสาหกิจชุมชน ผลไม้กวน พิจิตร สากเหล็ก
พลังสตรีบ้านเขาตั้ง วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ กระบี่ เมืองกระบี่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟโบราณชุมชนควนโดนใน วิสาหกิจชุมชน กาแฟ สตูล ควนโดน
กลุ่มแปรรูปลูกหยีสะดาวา วิสาหกิจชุมชน ผลไม้กวน ปัตตานี ยะรัง
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองแซะสามัคคี วิสาหกิจชุมชน กาแฟ ชุมพร สวี
แคบวัวLA อื่นๆ แคบหมู ร้อยเอ็ด โพนทอง
วิสาหกิจชุมชนคนพิการเมืองอ่างทอง วิสาหกิจชุมชน ข้าวเกรียบ อ่างทอง เมืองอ่างทอง
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองหิน วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย
กลุ่มแม่บ้านปลูกหม่อนไหม กลุ่มเกษตรกร ผ้าไหมทอมือ ร้อยเอ็ด พนมไพร
กลุ่มแปรรูปวิสาหกิจชุมชนบ้านนองคล้า วิสาหกิจชุมชน ผลไม้กวน ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย
วิสาหกิจชุมชนโป่งแยงนอกคอฟฟี่ ดอยม่อนจิ๊ง วิสาหกิจชุมชน กาแฟ เชียงใหม่ แม่ริม
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านแกใหญ่ วิสาหกิจชุมชน ผ้าไหมทอมือ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยบ้านสระประทุม วิสาหกิจชุมชน ผลไม้กวน พิจิตร โพธิ์ประทับช้าง
กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหนองแคน วิสาหกิจชุมชน ผ้าไหมทอมือ สุรินทร์ ศีขรภูมิ
ลำไพ ทองคำ กลุ่มเกษตรกร ผ้าไหมทอมือ สุรินทร์ ศีขรภูมิ
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวดอยปุย วิสาหกิจชุมชน กาแฟ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
ศรีลักษณ์ ไหมไทย วิสาหกิจชุมชน ผ้าไหมทอมือ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์
ไร่กาแฟตานวย อื่นๆ กาแฟ พิษณุโลก นครไทย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีแม่บ้านทำขนมบ้านโคกล่าม วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ สุรินทร์ รัตนบุรี
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวไทเขิน บ้านช่อแล วิสาหกิจชุมชน ข้าวเกรียบ เชียงใหม่ แม่แตง
กลุ่มชาวนาเษตรอินทรีย์ชีวภาพบ้านน้องมะแปบ วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ มหาสารคาม กันทรวิชัย
วิสาหกิจชุมชนไผ่พัฒนา วิสาหกิจชุมชน สุรา สุรินทร์ รัตนบุรี
เรินตาอ้น (ไม่ได้จดทะเบียน) อื่นๆ ผ้ามัดย้อม พัทลุง ควนขนุน
แม่ประชิด อื่นๆ กระยาสารท บุรีรัมย์ ประโคนชัย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่สายตะกู วิสาหกิจชุมชน ผ้าไหมทอมือ บุรีรัมย์ บ้านกรวด
วิสาหกิจชุมชนกระยาสารทสามอ่าวและผลไม้แปรรูป วิสาหกิจชุมชน กระยาสารท ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน
ท่องเที่ยวชุมชนวิถีเกษตรชายเก๋ วิสาหกิจชุมชน กาแฟ ชุมพร ท่าแซะ
ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ วิสาหกิจชุมชน ข้าวเกรียบ อ่างทอง ป่าโมก
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปเนื้อสัตว์ วิสาหกิจชุมชน แคบหมู กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
หจก. โรบัสต้าสองแพรกฟาร์ม วิสาหกิจชุมชน กาแฟ ระนอง กระบุรี
กลุ่มสตรีเพื่อการแปรรูปภุมรินทร์ วิสาหกิจชุมชน ผลไม้กวน ชุมพร เมืองชุมพร
กลุ่มลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยหอมทอง วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ ชุมพร ละแม
วิสาหกิจชุมชนสับปะรดสวี ตำบลทุ่งระยะ วิสาหกิจชุมชน ผลไม้กวน ชุมพร สวี
ฮ๊อม..หอม อื่นๆ กล้วยกรอบ ชุมพร สวี
วิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมลายสาเกตนคร วิสาหกิจชุมชน ผ้าไหมทอมือ ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน
วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่ YSF ศรีบุญเรือง วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ หนองบัวลำภู ศรีบุญเรือง
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านโปร่งเกลือ วิสาหกิจชุมชน ข้าวเกรียบ พะเยา เมืองพะเยา
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มศิลปะมัดย้อมบ้านหัวควน วิสาหกิจชุมชน ผ้ามัดย้อม สงขลา นาทวี
กลุ่มทอฝ้ายไหมไทดอนจาน วิสาหกิจชุมชน ผ้าไหมทอมือ กาฬสินธุ์ ดอนจาน
บ้านขนมน้องเอเต้ อื่นๆ กล้วยกรอบ พังงา ตะกั่วทุ่ง
บริษัทฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด อื่นๆ กาแฟ เชียงใหม่ แม่แตง
บ้านพักอาศัย กลุ่มเกษตรกร กระยาสารท บุรีรัมย์ ประโคนชัย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ม.6 ตำบลโคกจาน วิสาหกิจชุมชน ผ้าไหมทอมือ ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองตาจารย์ ม.8 วิสาหกิจชุมชน ผ้าไหมทอมือ ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านกระโพธิ์ วิสาหกิจชุมชน ผ้าไหมทอมือ ศรีสะเกษ ปรางค์กู่
กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ลายประยุกต์ วิสาหกิจชุมชน ผ้าไหมทอมือ หนองบัวลำภู โนนสัง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาสตรี บ้านศาลา ม.2 วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ ศรีสะเกษ ปรางค์กู่
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอไหมมัดหมี่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแค วิสาหกิจชุมชน ผ้าไหมทอมือ ศรีสะเกษ ราษีไศล
วิสาหกิจชุมชนวีโก้สุรากลั่น วิสาหกิจชุมชน สุรา พะเยา เมืองพะเยา
กลุ่มแปรรูบอาหารบ้านฝั่งหมื่นแคบหมู3วัย อื่นๆ แคบหมู พะเยา ดอกคำใต้
วิสาหกิจชุมชนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ตำบลบ่อโพง วิสาหกิจชุมชน กระยาสารท พระนครศรีอยุธยา นครหลวง
วิสาหกิจชุมชนสิงหนาท วิสาหกิจชุมชน กระยาสารท พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง
วิสาหกิจชุมชนบ้านลำในใต้ วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ พัทลุง ศรีนครินทร์
วิสาหกิจชุมชนป่าเขียว วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ พัทลุง ศรีนครินทร์
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านไสยาง วิสาหกิจชุมชน ข้าวเกรียบ พัทลุง เมืองพัทลุง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านป่าแก่ตก วิสาหกิจชุมชน ข้าวเกรียบ พัทลุง กงหรา
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเเม่บ้านเกษตรกรบ้านโหล๊ะจังกระ วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ พัทลุง กงหรา
กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านดอนแคน วิสาหกิจชุมชน ผ้าไหมทอมือ กาฬสินธุ์ ฆ้องชัย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตไม้ผลและการตลาด วิสาหกิจชุมชน ข้าวเกรียบ อุบลราชธานี น้ำยืน
กลุ่มอาชีพกระยาสารทกาละแมแม่ทองแถม วิสาหกิจชุมชน กระยาสารท ปราจีนบุรี บ้านสร้าง
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านโปร่งเกลือ วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ พะเยา เมืองพะเยา
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนตะคร้อ วิสาหกิจชุมชน ผ้าไหมทอมือ บุรีรัมย์ นาโพธิ์
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านดอนกลาง วิสาหกิจชุมชน ผ้าไหมทอมือ บุรีรัมย์ นาโพธิ์
สวนอ่อนคำลุน อื่นๆ ข้าวเกรียบ อุบลราชธานี น้ำยืน
วิสาหกิจชุมกลุ่มแปรรูปกล้วยบ้านห้วยทราย วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้ผลบ้านใหม่ศิลามงคล วิสาหกิจชุมชน ผลไม้กวน หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยกรอบทองบ้านศาลาสามหลัง วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ นครศรีธรรมราช ท่าศาลา
วิสาหกิจชุมชน ก.ไก่ ตังเมกรอบ วิสาหกิจชุมชน ผลไม้กวน ตราด แหลมงอบ
วิสาหกิจชุมชนข้าวเกรียบบุเปือย วิสาหกิจชุมชน ข้าวเกรียบ อุบลราชธานี น้ำยืน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำขนมข้าวแต๋นน้ำแตงโม วิสาหกิจชุมชน กระยาสารท บุรีรัมย์ แคนดง
วิสาหกิจชุมชนกลุุ่มแม่บ้านเพื่อการผลิตบ้านกอกโคก วิสาหกิจชุมชน ผ้าไหมทอมือ บุรีรัมย์ คูเมือง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านโนนระเวียง วิสาหกิจชุมชน ผ้าไหมทอมือ บุรีรัมย์ คูเมือง
วิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมลายลูกแก้วบ้านจิกใหญ่ วิสาหกิจชุมชน ผ้าไหมทอมือ บุรีรัมย์ คูเมือง
ชุมชนทอผ้าบ้านผักกาดหญ้า อื่นๆ ผ้าไหมทอมือ บุรีรัมย์ คูเมือง
ร้านมีข้าว อื่นๆ ข้าวเกรียบ อุบลราชธานี น้ำยืน
วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลาและแปรรูปปลาลุ่มน้ำเหยี่ยน ต.บ้านใหม่ วิสาหกิจชุมชน ข้าวเกรียบ พะเยา เมืองพะเยา
ศรีแก้วหล่มเก่า อื่นๆ ผลไม้หยี เพชรบูรณ์ หล่มเก่า
ชวภัทร กล้วยกรอบ วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ พะเยา แม่ใจ
กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหนองหญ้าปล้อง วิสาหกิจชุมชน ผ้าไหมทอมือ ขอนแก่น มัญจาคีรี
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปการเกษตรบ้านห้วยตม วิสาหกิจชุมชน กาแฟ สุโขทัย ศรีสัชนาลัย
วิสาหกิจชุมชนผู้เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า วิสาหกิจชุมชน ข้าวเกรียบ สุโขทัย กงไกรลาศ
กลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน อื่นๆ ผ้าไหมทอมือ หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ การทำอาหาร ชุมชนวัดเมืองชุม อื่นๆ แคบหมู พะเยา เมืองพะเยา
ชาดอกกาแฟ@ภูน้ำริน อื่นๆ กาแฟ พะเยา แม่ใจ
กล้วยกรอบวัลภา วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ พะเยา แม่ใจ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตแคบหมู หนังปอง เสวยสุข วิสาหกิจชุมชน แคบหมู เชียงราย แม่จัน
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนสะอาด กลุ่มเกษตรกร ผ้าไหมทอมือ บุรีรัมย์ นาโพธิ์
สีพู บาติก ผ้ามัดย้อมเขาชัยสน อื่นๆ ผ้ามัดย้อม พัทลุง เขาชัยสน
ป้าตุ้ย มัดย้อม สีธรรมชาติ อื่นๆ ผ้ามัดย้อม พัทลุง เขาชัยสน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรแปรรูปดอยหลวง วิสาหกิจชุมชน ผลไม้หยี เชียงใหม่ เชียงดาว
วิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการตลาดและเพาะเห็ดบ้านหนองโข่ย วิสาหกิจชุมชน ข้าวเกรียบ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านทุ่งยาวพัฒนา วิสาหกิจชุมชน กล้วยกรอบ พัทลุง เขาชัยสน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแม่กำปอง กลุ่มเกษตรกร กาแฟ เชียงใหม่ แม่ออน
บริษัท ดอยหวานเชียงใหม่ จำกัด อื่นๆ กาแฟ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรแปรรูปดอยหลวง วิสาหกิจชุมชน ผลไม้กวน เชียงใหม่ เชียงดาว
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้ามัดย้อมชิโบริสีธรรมชาติแม่อิง วิสาหกิจชุมชน ผ้ามัดย้อม พะเยา ภูกามยาว
วิสาหกิจชุมชนสุราสักทอง วิสาหกิจชุมชน สุรา แพร่ สอง
แคบหมูสุพินอินจันทร์ อื่นๆ แคบหมู ลำปาง เมืองลำปาง
พวงชมภู อื่นๆ กล้วยตาก/กล้วยอบ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
บ้านขนม Banana Ann อื่นๆ กล้วยตาก/กล้วยอบ ชลบุรี พนัสนิคม
ร้านคุณแดง อื่นๆ กะปิ ชลบุรี เมืองชลบุรี
ปรีดา จำนงผล อื่นๆ ข้าวแตน ชลบุรี บ้านบึง
บริษัท ตะวันออก หมูหยอง อื่นๆ ข้าวแตน ชลบุรี เมืองชลบุรี
จำเริญ บุญมา อื่นๆ กล้วยตาก/กล้วยอบ ชลบุรี บ้านบึง
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และอายุวัฒนะบ้านเนินแสนสุข วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ชลบุรี ศรีราชา
กองทุนหมู่บ้านเขาสามชั้น วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ชลบุรี บ่อทอง
กลุ่มแม่บ้านเกษตรแปรรูปผลไม้เขาสามชั้น วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ชลบุรี บ่อทอง
กลุ่มแม่บ้านบ้านสวนสามัคคี อื่นๆ ข้าวแตน ชลบุรี เมืองชลบุรี
กล้วยตากเพลินจัง อื่นๆ กล้วยตาก/กล้วยอบ พิจิตร เมืองพิจิตร
กลุ่มส่งเสริมอาชีพกล้วยตากไฮโซพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสุขภาพ วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ พิจิตร ตะพานหิน
กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลชุมชนท้ายบ้าน หมู่ที่ 1 อื่นๆ กะปิ ชลบุรี ศรีราชา
กลุ่มสัมมาชีพแปรรูปผลไม้ บ้านหนองพังพอน อื่นๆ กล้วยตาก/กล้วยอบ ชลบุรี เกาะจันทร์
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากถัก วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน พังงา กะปง
กลุ่มกะปิบ้านหานบัว วิสาหกิจชุมชน กะปิ พังงา ตะกั่วทุ่ง
วิสาหกิจชุมชนข้าวเกรียบสมุนไพรและพืชผัก วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน ลำปาง แม่เมาะ
วิสาหกิจชุมชนข้าวบุญเพียรหมู่ 9 วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง นครพนม ธาตุพนม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านบุนนาค1 วิสาหกิจชุมชน กะปิ ระยอง แกลง
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรตำบลวังจันทร์ วิสาหกิจชุมชน กะปิ ระยอง วังจันทร์
วิสาหกิจชุมชนอยู่เย็นเป็นสุขบ้านวังตะเคียน วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ราชบุรี จอมบึง
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรห้วยชินสีห์ร่วมใจพัฒนา อื่นๆ กล้วยตาก/กล้วยอบ ราชบุรี เมืองราชบุรี
วิสาหกิจชุมชนพลังบ้านคา วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ราชบุรี บ้านคา
กลุ่มข้าวกล้องปลอดสารพิษ วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง ยโสธร เลิงนกทา
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวบ้านเชียงเพ็ง วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง ยโสธร ป่าติ้ว
ทวีข้าวไรซ์เบอรร์รี่ วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง ยโสธร ค้อวัง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ(กุดแข้ด่อน) วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง ยโสธร เลิงนกทา
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวกล้องงอก หนองแหน วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง ยโสธร กุดชุม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวกล้องงอก วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง ยโสธร กุดชุม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านโนนบ้านใหม่ วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง ยโสธร ไทยเจริญ
กลุ่มข้าวกล้องงอก วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง ยโสธร เมืองยโสธร
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์และข้าวอินทรีย์บ้านคำครตา วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง ยโสธร ทรายมูล
กลุ่มแม่บ้านโคกเจริญ ม.10 วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง ยโสธร เลิงนกทา
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวกล้องงอกบ้านนาอุดม วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง ยโสธร มหาชนะชัย
ข้าวตังจุ๋มจิ๋ม อื่นๆ ข้าวแตน พิจิตร วชิรบารมี
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทำข้าวกล้องงอก บ้านขุมเงิน วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง ยโสธร เมืองยโสธร
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวกล้องงอกบ้านคูสองชั้น หมู่4,13 วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง ยโสธร มหาชนะชัย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวกล้องงอกบ้านขาม หมู่5 วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง ยโสธร มหาชนะชัย
วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมเกษตรอินทรีย์นาดีน้อย วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง ยโสธร เมืองยโสธร
กลุ่มผลิตข้าวกล้องงอกบ้านปอแดง วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง ยโสธร มหาชนะชัย
แปลงใหญ่ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านดวน วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง ยโสธร ค้อวัง
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรตาลตอร่วมใจพัฒนา วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ราชบุรี บางแพ
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลบ้านคา วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ราชบุรี บ้านคา
วิสาหกิจชุมชนบ้านหัวสระพัฒนา วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ราชบุรี บ้านโป่ง
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านหนองไผ่ วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ราชบุรี จอมบึง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม(อินทรีย์) วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง ยโสธร ค้อวัง
วิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ราชบุรี บางแพ
วิสาหกิจชุมชนคนคลองบางป่า วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ราชบุรี เมืองราชบุรี
วิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งนางโอก วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง ยโสธร เมืองยโสธร
กลุ่มแปรรูปข้าวเกษตรอินทรีย์บ้านโนนยาง ม.17 วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง ยโสธร กุดชุม
กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวม.4 ต.คำเตย วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง ยโสธร ไทยเจริญ
วิสาหกิจและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนาแปลงใหญ่ ต.ดู่ทุ่ง วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง ยโสธร เมืองยโสธร
กลุ่มสตรีจักสาน บ้านดอนเขือง วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง ยโสธร ทรายมูล
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง ยโสธร คำเขื่อนแก้ว
วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่บ้านศรีสุขดิ์ วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน ยโสธร ทรายมูล
กลุ่มสตรีทำขนมบ้านหนองยาง วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน ยโสธร มหาชนะชัย
วิสาหกิจชุมชนทอผ้าห่มไหมพรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนยาง ม.10 วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง ยโสธร มหาชนะชัย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวกล้องงอกบ้านบัวขาว ม.9 วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง ยโสธร มหาชนะชัย
นางธนมน วัฒนเรืองโกวิท อื่นๆ ข้าวฮาง ยโสธร คำเขื่อนแก้ว
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวกล้องงอก ต.สงยาง วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง ยโสธร มหาชนะชัย
วิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องงอกหอมมะลิ วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง ยโสธร ทรายมูล
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผิผ่วนข้าวฮางงอก วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง ยโสธร ค้อวัง
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโพนเมือง ม.5 วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน ยโสธร ค้อวัง
กลุ่มส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข.6 วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง ยโสธร มหาชนะชัย
วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองแขม วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ พิจิตร โพทะเล
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนยาง วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง ยโสธร กุดชุม
กลุ่มข้าวกล้องงอกหอมมะลิบ้านชาด วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง ยโสธร เมืองยโสธร
กลุ่มข้าวกล้องงอกหอมมะลิ วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง ยโสธร คำเขื่อนแก้ว
โรงสีดาวกระจาย(ศูนย์ข้าวคุณธรรมตำบลกู่จาน) วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง ยโสธร คำเขื่อนแก้ว
กลุ่มข้าวกล้องงอกบ้านหนองบัว วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง ยโสธร มหาชนะชัย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวกล้องงอกบ้านตับเต่า ม.12 วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง ยโสธร เมืองยโสธร
กลุ่มข้าวกล้องงอกบ้านขุมเงิน วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง ยโสธร เมืองยโสธร
กลุ่มแปรรูปสินค้าดกษตร ม.3 ต.สงยาง วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน ยโสธร มหาชนะชัย
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านซำ ม.3 วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ยโสธร มหาชนะชัย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวกล้องงอกบ้านสำโรง ม.4 วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง ยโสธร มหาชนะชัย
กลุ่มข้าวกล้องงอกบ้านบึงแก ม.1 วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง ยโสธร มหาชนะชัย
วิสาหกิจชุมชนบ้านไร้รุ่งตะวัน วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ยโสธร เลิงนกทา
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ต.แม่ใส วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ พะเยา เมืองพะเยา
วิสาหกิจชุมชนข้าวแตนน้ำแตงโม วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน พะเยา ภูซาง
กลุ่มอาชีพกล้วยบาห์เรนไทย (กล้วยน้ำว้าอบตราเรือนไทย) อื่นๆ กล้วยตาก/กล้วยอบ พะเยา แม่ใจ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยตากบ้านหัวด่าน วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ พิจิตร โพทะเล
กล้วยตากเชียงใหม่3 วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
บจก.ไร่บ้านข้าวหอม อื่นๆ กล้วยตาก/กล้วยอบ พิจิตร บึงนาราง
วิสาหกิจชุมชนปภัทร วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ พิจิตร ทับคล้อ
วิสาหกิจชุมชนคนพลิกใจ วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ พิจิตร สากเหล็ก
กลุ่มทำขนมข้าวแต๋น ม.2 บ้านบุ่ง อื่นๆ ข้าวแตน พิจิตร เมืองพิจิตร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแตนน้ำแตงโม วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน พิจิตร สามง่าม
วิสาหกิจกล้วยแปลงใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ พิจิตร โพธิ์ประทับช้าง
วิสาหกิจชุมชนการผลิตข้าวกล้องงอก หมู่ 9 ต.ฝั่งแดง วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง นครพนม ธาตุพนม
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง นครพนม นาแก
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวคุณแม่ วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง นครพนม ธาตุพนม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวปลอดภัยบ้านดอนดู่ วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ นครพนม ปลาปาก
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเพาะเห็ดนางฟ้า-ฮังการีเห็ดนางลมดำ วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ นครพนม ปลาปาก
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ข้าอินทรีย์อำเภอบ้านแพง วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง นครพนม บ้านแพง
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านห้วยไห วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง นครพนม โพนสวรรค์
เบญจมาศแปรรูปอาหาร กลุ่มเกษตรกร กล้วยตาก/กล้วยอบ ลำปาง แม่เมาะ
กลุ่มอาชีพกล้วยกวน วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ลำปาง แม่เมาะ
กลุ่มเกษตรและแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรบ้านท่าสี กลุ่มเกษตรกร กล้วยตาก/กล้วยอบ ลำปาง แม่เมาะ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาทุ่งไท วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ลำปาง วังเหนือ
กลุ่มข้าวแต๋นเสบียง วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน ลำปาง เมืองลำปาง
กลุ่มข้าวแต๋นเจ็สำราญ วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน ลำปาง แม่พริก
กลุ่มข้าวแตนแม่ผ่องศรี วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน ลำปาง เมืองลำปาง
กลุ่มเกษตรแปรรูป กลุ่มเกษตรกร กล้วยตาก/กล้วยอบ ลำปาง งาว
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกล้วยม้วนอบเนย วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ลำปาง เสริมงาม
แปรรูปอาหาร วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ลำปาง เสริมงาม
กลุ่มอาชีพการแปรรูปพืชผลการเกษตรบ้านเกาะคา กลุ่มเกษตรกร กล้วยตาก/กล้วยอบ ลำปาง เกาะคา
กลุ่มทำกล้วยตากบ้านผึ่งนาเกลือ กลุ่มเกษตรกร กล้วยตาก/กล้วยอบ ลำปาง เกาะคา
วิสาหกิจชุมชนเบญจมาศแปรรูออาหาร วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ลำปาง แม่เมาะ
กลุ่มแปรรูปอาหารและผลไม้ตามฤดูการ กลุ่มเกษตรกร กล้วยตาก/กล้วยอบ ลำปาง แม่เมาะ
กลุ่มแปรรูปอาหารลำขนาด กลุ่มเกษตรกร กล้วยตาก/กล้วยอบ ลำปาง แม่เมาะ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารเจนจอย วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ลำปาง เมืองลำปาง
หมูสวรรค์น้องบี วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ลำปาง เมืองลำปาง
กลุ่มหมูฝอยน้องพลอย วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ลำปาง เมืองลำปาง
วิสาหกิจชุมชนเพาะแปรรูปเห็ดบ้านสวนแม่ทะ วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ลำปาง แม่ทะ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกล้วยม้วนอบเนยบ้านนาเดา วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ลำปาง เสริมงาม
กลุ่มข้าวแคบสบจาง วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน ลำปาง แม่เมาะ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่ลู่ วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ลำปาง แม่ทะ
แปรรูปอาหารจากสัตว์ แคบหมู แหนม หมู่8 ตำบลแม่เมาะ วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน ลำปาง แม่เมาะ
ข้าวแต๋นไทลื้อ ลำปาง วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน ลำปาง เมืองลำปาง
กลุ่มแคบหมูพัชรี วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน ลำปาง เมืองลำปาง
กลุ่มแคบหมูธันยพร วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน ลำปาง เมืองลำปาง
กลุ่มแคบหมูไออุ่น วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน ลำปาง เมืองปาน
กลุ่มแคบหมูยายนงค์(โบราณ) วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน ลำปาง ห้างฉัตร
วิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปชุมชนคนลำปาง วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ลำปาง เมืองลำปาง
กลุ่มกล้วยบาบีคิว วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ลำปาง งาว
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ลำปาง แจ้ห่ม
กลุ่มอาชีพกล้วยกวน วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ลำปาง แม่เมาะ
กลุ่มกล้วยแปรรูปแม่เชียงรายลุ่ม วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ลำปาง ห้างฉัตร
ข้าวแต๋นนงนุช วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน ลำปาง เกาะคา
ข้าวแต๋นอนุชา วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน ลำปาง เกาะคา
กลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโมตุ่นแก้ว วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน ลำปาง เมืองลำปาง
ข้าวแต๋นพิศมัย วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน ลำปาง เมืองลำปาง
กลุ่มวิสาหกิจข้าวแต๋นน้ำแตงโมอรอุษามานิตย์ วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน ลำปาง เมืองปาน
กลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโมทองนาค วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน ลำปาง เมืองลำปาง
ณภัคข้าวแต๋นน้ำแตงโม วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน ลำปาง ห้างฉัตร
กลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโมบ้านหัวหนอง วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน ลำปาง ห้างฉัตร
กลุ่มข้าวแต๋นน้องอุ้ม วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน ลำปาง แจ้ห่ม
กลุ่มข้าวแต๋นน้องมายด์ วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน ลำปาง เมืองลำปาง
หจก.ทองอำไพ ควอลิตี้ฟู้ด วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน ลำปาง เมืองลำปาง
กล้วยตากสมควร อื่นๆ กล้วยตาก/กล้วยอบ พิษณุโลก บางกระทุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลพืชและแปรรูปการเกษตรตำบลสะเมิงใต้ วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ เชียงใหม่ สะเมิง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วอแก้ว วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ลำปาง ห้างฉัตร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรสวนจันทร์ศรี วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ นครศรีธรรมราช พรหมคีรี
วิสาหกิจชุมชนข้าวฮางทิพย์ วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง สกลนคร วานรนิวาส
ยุพินกล้วยตาก อื่นๆ กล้วยตาก/กล้วยอบ ลำปาง เมืองปาน
กล้วยพรจากแม่ฟาร์ม อื่นๆ กล้วยตาก/กล้วยอบ อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์
วิสาหกิจชุมชนอิสระบ่อสวรรค์ วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง อุดรธานี เมืองอุดรธานี
ข้าวแตนปภาวี วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน ลำปาง เมืองลำปาง
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งหยีเพ็งร่วมใจ กลุ่มเกษตรกร กะปิ กระบี่ เกาะลันตา
วิสาหกิจชุมชนกล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์ วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ลำพูน บ้านธิ
วิสาหกิจชุมชนกล้วยตากสมศักดิ์ วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ พิษณุโลก บางกระทุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกล้วยตากปลอดภัย วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ พิษณุโลก วังทอง
วิสาหกิจชุมชนกล้วยตากตำบลศิลา วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
วิสาหกิจชุมชนกล้วยตากกรอบแก้ว วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ นครศรีธรรมราช นบพิตำ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรดอนทอง วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ สระบุรี ดอนพุด
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงหลวง วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง สกลนคร เต่างอย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงเสือเต้น วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
แม่สุนันท์กล้วยตาก อื่นๆ กล้วยตาก/กล้วยอบ พิษณุโลก บางกระทุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรบ้านหลังเขา กลุ่มเกษตรกร กล้วยตาก/กล้วยอบ อุทัยธานี ห้วยคต
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตข้าวคุณภาพ GAP วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ
เกษตรอินทรีย์บ้านใหม่ลำปาง วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ กำแพงเพชร คลองลาน
หจก.ข้าวแต๋นเสบียง อื่นๆ ข้าวแตน ลำปาง เมืองลำปาง
หจก.ข้าวแต๋นทองอำไพ กลุ่มเกษตรกร ข้าวแตน ลำปาง เมืองลำปาง
สัมมาชีพชุมชนข้าวแต๋นไทลื้อ วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน ลำพูน บ้านธิ
ศูยน์เรียนรู้บ้านห้วยทราย วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ สุราษฎร์ธานี บ้านนาเดิม
วิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรบ้านล่ามช้าง วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ลำพูน เมืองลำพูน
วิสาหกิจเกษตรปลอดภัยบ้านไร่ชมภู วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง หนองคาย โพนพิสัย
วิสาหกิจศูนย์ส่งเสริมและเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชนสาวถี วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรอำเภอบางคล้า วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ฉะเชิงเทรา บางคล้า
วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ด และเกษตกรผสมผสาน วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ระยอง วังจันทร์
วิสาหกิจชุมชนวัยหวาบ วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ เพชรบุรี ชะอำ
วิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปข้าวกล้องบ้านไชยสอ วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง ขอนแก่น ชุมแพ
วิสาหกิจชุมชนป้าอร วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ปทุมธานี หนองเสือ
วิสาหกิจชุมชนบ้านเขาโบสถ์ วิสาหกิจชุมชน กะปิ ระยอง เมืองระยอง
วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองสนม(ผลิตกะปิ) วิสาหกิจชุมชน กะปิ ระยอง เมืองระยอง
วิสาหกิจชุมชนบุญทวี วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน ลำปาง เมืองลำปาง
วิสาหกิจชุมชนท่ากระพี้เกษตรปลอดภัย วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ สุพรรณบุรี สามชุก
วิสาหกิจชุมชนช่อแลแปรรูปพืชผักสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ เชียงใหม่ แม่แตง
วิสาหกิจชุมชนจกสานและทำขนมข้าวแต๋นป่าก๊อ หมู่ที่ 4 วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน เชียงราย เมืองเชียงราย
วิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นแฟนตาซี วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน เชียงราย เมืองเชียงราย
วิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นน้ำแตงโมเพื่อสุขภาพบ้านสารภี วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน เชียงใหม่ แม่วาง
วิสาหกิจชุมชนข้าวฮางงอกบ้านนาเลา วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง สกลนคร เต่างอย
วิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องหอมทองแปรรูปบ้านนาบ่อ วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง สกลนคร วาริชภูมิ
วิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องงอกหนองไผ่ หมู่ที่ 7 วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง สกลนคร เมืองสกลนคร
วิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องงอกบ้านนางอยโพนปลาโหล วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง สกลนคร เต่างอย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำขนมข้าวแต๋นบ้านโคกนกทา วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน ชัยภูมิ คอนสาร
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรเมืองหวันโลก วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ สุโขทัย สวรรคโลก
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านเขาโต๊ะบุญ วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ พัทลุง ควนขนุน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารพื้นบ้านสารอาหารครบถ้วนสูตรไทยใหญ่และชนเผ่าอำเภอปาย วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ แม่ฮ่องสอน ปาย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวฮางตำบลโนนเมือง วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง หนองบัวลำภู นากลาง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตกะปิชุมชน วิสาหกิจชุมชน กะปิ สมุทรปราการ บางบ่อ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวแต๋นแม่บัวลี วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน อุดรธานี เมืองอุดรธานี
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวฮางงอกครบวงจร วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง เชียงใหม่ แม่ริม
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มกะปิกุ้งตัก กะปิแท้บ้านอ่าวน้ำ วิสาหกิจชุมชน กะปิ กระบี่ อ่าวลึก
วิสาหกิจชุมชน ข้าวแต๋นแม่บัวจันทร์ วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน ลำปาง เมืองลำปาง
วิสาหกิจชมุชนน้ำแตงโมต้องตา วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน แพร่ สูงเม่น
วิสาหกิจกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ เชียงใหม่ สันทราย
ร้านคุณอี๊ด กลุ่มเกษตรกร กล้วยตาก/กล้วยอบ ชุมพร ท่าแซะ
พลายชุมพล อื่นๆ กล้วยตาก/กล้วยอบ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
บ้านจันทรหวัน กลุ่มเกษตรกร กล้วยตาก/กล้วยอบ นครศรีธรรมราช ท่าศาลา
ตะโม่สร้างสรรค์ วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ พิษณุโลก บางระกำ
ข้าวแต๋นแม่มาลัย กลุ่มเกษตรกร ข้าวแตน เชียงใหม่ แม่วาง
ข้าวแต๋นแม่พรบ้านน้ำม้า อื่นๆ ข้าวแตน เชียงราย เชียงของ
ข้าวแต๋นแตงโมกันตพัฒน์ อื่นๆ ข้าวแตน ลำพูน เมืองลำพูน
ข้าวแต๋นเพลินจิตร อื่นๆ ข้าวแตน ลำปาง เมืองลำปาง
ข้าวแต๋นอำพรรณ อื่นๆ ข้าวแตน ลำปาง เมืองลำปาง
ข้าวแต๋นหมื่นคำ อื่นๆ ข้าวแตน ลำปาง เกาะคา
ข้าวแต๋นน้ำแตงโมสมใจ อื่นๆ ข้าวแตน พะเยา ภูซาง
ข้าวแต๋นศ.ศุภลักษณ์ อื่นๆ ข้าวแตน ลำปาง เมืองลำปาง
ข้าวแต๋นผ่องศรี อื่นๆ ข้าวแตน ลำปาง เมืองลำปาง
ข้าวแต๋นป้าเล็ก อื่นๆ ข้าวแตน เชียงใหม่ หางดง
ข้าวแต๋นน้ำแตงโมแม่บุ๋ม หมู่ 6 วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน อุดรธานี บ้านผือ
ข้าวแต๋นน้ำแตงโมแม่บุญถิน อื่นๆ ข้าวแตน ลำปาง เมืองลำปาง
ข้าวแต๋นน้ำแตงโมเจ๊สำราญ อื่นๆ ข้าวแตน ลำปาง แม่พริก
ข้าวแต๋นน้ำแตงโมอรพรรณ อื่นๆ ข้าวแตน พะเยา ภูซาง
ข้าวแต๋นน้ำแตงโมอนุชา อื่นๆ ข้าวแตน ลำปาง เกาะคา
ข้าวแต๋นน้ำแตงโมสุมาลี อื่นๆ ข้าวแตน ลำปาง เมืองลำปาง
ข้าวแต๋นน้ำแตงโมมาลี อื่นๆ ข้าวแตน พะเยา เชียงคำ
ข้าวแต๋นน้ำแตงโมสมพร อื่นๆ ข้าวแตน พะเยา เชียงคำ
ข้าวแต๋นน้ำแตงโมสมนึก อื่นๆ ข้าวแตน พะเยา ภูซาง
ข้าวแต๋นน้ำแตงโมมณีวรรณ อื่นๆ ข้าวแตน พะเยา ภูซาง
ข้าวแต๋นน้ำแตงโมพิศมัย อื่นๆ ข้าวแตน ลำปาง เมืองลำปาง
ข้าวแต๋นน้ำแตงโมบัวคำ อื่นๆ ข้าวแตน พะเยา ภูซาง
ข้าวแต๋นน้ำแตงโมน้องอุ้ม อื่นๆ ข้าวแตน ลำปาง แจ้ห่ม
ข้าวแต๋นน้ำแตงโมนางบุญมา อื่นๆ ข้าวแตน พะเยา เมืองพะเยา
ข้าวแต๋นน้ำแตงโมทัศนีย์ อื่นๆ ข้าวแตน พะเยา ภูซาง
ข้าวแต๋นน้ำแตงโมจุฑามาศ อื่นๆ ข้าวแตน พะเยา เมืองพะเยา
ข้าวแต๋นน้ำแตงโมจันทร์สวย อื่นๆ ข้าวแตน พะเยา เชียงคำ
ข้าวแต๋นน้ำแตงโมจันทร์ศรี อื่นๆ ข้าวแตน พะเยา ภูซาง
ข้าวแต๋นน้ำแตงโมจันทรา อื่นๆ ข้าวแตน พะเยา เมืองพะเยา
ข้าวแต๋นทองศรี อื่นๆ ข้าวแตน ลำปาง เมืองลำปาง
ข้าวแต๋นตุ่นแก้ว วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน ลำปาง เมืองลำปาง
ข้าวแตนใจแสน วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร
ข้าวแตนแม่ศรีนวล อื่นๆ ข้าวแตน พะเยา ภูซาง
ข้าวแตนน้ำแตงโมนางศรีวรรณ อื่นๆ ข้าวแตน พะเยา เมืองพะเยา
ข้าวแตนน้ำแตงโมนงนุช อื่นๆ ข้าวแตน ลำปาง เกาะคา
ข้าวแตนน้ำแตงฌมนางวันเพ็ญ อื่นๆ ข้าวแตน พะเยา ภูซาง
ข้าวแตนกำไรทอง อื่นๆ ข้าวแตน ลำปาง เกาะคา
ข้านแต๋นพ่อเลี้ยงน้อย อื่นๆ ข้าวแตน ลำปาง เมืองลำปาง
ข้านแต๋นพันหน้า วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน ขอนแก่น แวงใหญ่
กำลังรวมกลุ่มเกษตรกร อื่นๆ กะปิ สุราษฎร์ธานี พุนพิน
กะปิโยธิน อื่นๆ กะปิ กระบี่ อ่าวลึก
กะปิแม่แดง อื่นๆ กะปิ ระนอง กระบุรี
กะปิแม่เกษร กลุ่มเกษตรกร กะปิ สุราษฎร์ธานี พุนพิน
กะปิแม่อ้อม กลุ่มเกษตรกร กะปิ สุราษฎร์ธานี พุนพิน
กะปิเพ็ญกุศล อื่นๆ กะปิ ระยอง เมืองระยอง
กะปิห้วยทรัพย์ กลุ่มเกษตรกร กะปิ สุราษฎร์ธานี พุนพิน
กะปิวาระ กลุ่มเกษตรกร กะปิ ระยอง เมืองระยอง
กะปิพัชรี กลุ่มเกษตรกร กะปิ สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง
กะปิผู้ใหญ่ชาตรี กลุ่มเกษตรกร กะปิ ฉะเชิงเทรา บางปะกง
กะปิประสาน อื่นๆ กะปิ ฉะเชิงเทรา บางปะกง
กะปิน้อยหน่า อื่นๆ กะปิ ระยอง เมืองระยอง
กะปิดนัย อื่นๆ กะปิ ฉะเชิงเทรา บางปะกง
กะปิกุ้งสด สาวแอ๊ดบางทอง หมู่ 1 บ้านนากลาง อื่นๆ กะปิ พังงา ท้ายเหมือง
กล้วยเล็บมือนางชุมพร วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ชุมพร ปะทิว
กล้วยอบแผ่น อื่นๆ กล้วยตาก/กล้วยอบ ลำพูน เมืองลำพูน
กล้วยอบน้ำผึ้งอินทวงค์ วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ตาก แม่ระมาด
กล้วยอบธัญพืชบ้านวังคัน วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย
กล้วยตากแม่เสาร์แก้ว อื่นๆ กล้วยตาก/กล้วยอบ ลำปาง เมืองปาน
กล้วยตากวิสาหกิจชุมชนบ้านเอวเข้ วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา
กล้วยตากภัทราภรณ์ (ตราแสงตะวัน) วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ พิษณุโลก บางกระทุ่ม
กล้วยตาก เตือนตา อื่นๆ กล้วยตาก/กล้วยอบ พิษณุโลก บางกระทุ่ม
กล้วยตาก อื่นๆ กล้วยตาก/กล้วยอบ เชียงราย เชียงของ
กล้วยตาก อื่นๆ กล้วยตาก/กล้วยอบ พิษณุโลก บางกระทุ่ม
กล้วยตาก อื่นๆ กล้วยตาก/กล้วยอบ พิษณุโลก บางกระทุ่ม
กล้วยตาก อื่นๆ กล้วยตาก/กล้วยอบ พิษณุโลก บางกระทุ่ม
กลุ่มแม่บ้านเคหะกิจสันเก้ากอม วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ตาก แม่ระมาด
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรใหม่เหล่ายาว วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน ลำปาง แจ้ห่ม
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโรงสีข้าวชุมชนบ้านห้วยอึ่ง วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง ขอนแก่น ชนบท
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพ่อตาหินช้าง กลุ่มเกษตรกร กล้วยตาก/กล้วยอบ ชุมพร ท่าแซะ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกสำราญ วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน หนองคาย เมืองหนองคาย
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันต้อม วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ เชียงราย แม่ลาว
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต้นงิ้ว วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน เชียงใหม่ หางดง
กลุ่มแม่บ้านนาวัลเปรียง วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอด
กลุ่มแม่บ้านทำกะปิตำบลแกลง กลุ่มเกษตรกร กะปิ ระยอง เมืองระยอง
กลุ่มแปรรูปเกษตรพื้นบ้าน วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ตาก แม่ระมาด
กลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ตาก แม่ระมาด
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแม่บ้านโคกสว่าง วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ อำนาจเจริญ ลืออำนาจ
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภาพศรีวิสุทธ์ วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง อุบลราชธานี วารินชำราบ
กลุ่มเกษตรอัตลักษณ์กำแพงเพชร วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ กำแพงเพชร บึงสามัคคี
กลุ่มเกษตรบ้านหนองบง กลุ่มเกษตรกร กล้วยตาก/กล้วยอบ กำแพงเพชร โกสัมพีนคร
กลุ่มอาชีพสตรีด้านการถนอมอาหาร วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร
กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมบ้านหนองบัว วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน บุรีรัมย์ ปะคำ
กลุ่มสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านเกาะร่วมใจ วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ อุตรดิตถ์ พิชัย
กลุ่มสัมมาชีพชุมชนโปร่งเก้งพัฒนา อื่นๆ กล้วยตาก/กล้วยอบ เพชรบุรี ชะอำ
กลุ่มสัมมาชีพกล้วยตาก วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ตาก สามเงา
กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา กลุ่มเกษตรกร กะปิ ระยอง เมืองระยอง
กลุ่มสตรีหมู่ 12 กลุ่มเกษตรกร กะปิ ระยอง เมืองระยอง
กลุ่มสตรีสหกรณ์กล้วยตากบางกระทุ่ม2 วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ พิษณุโลก บางกระทุ่ม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านเก่า วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ เลย ด่านซ้าย
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ อุตรดิตถ์ ลับแล
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง นครพนม เมืองนครพนม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าว วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง หนองคาย โพธิ์ตาก
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาข้าวฮางงอกโพธิ์กลาง วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวฮางสุขสำราญ วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง หนองบัวลำภู นากลาง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวฮากงอก วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง สกลนคร โพนนาแก้ว
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวหอมทองบ้านจำปา วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง สกลนคร วาริชภูมิ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหัวหนอง วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นน้ำแตงโมรุ่งทิพย์ วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน เชียงราย เวียงป่าเป้า
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋น กลุ่มแม่บ้านดอนโพธิ์เหนือ วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน อุตรดิตถ์ พิชัย
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยฉาบอบเนย บ้านหนองกอง วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ อุดรธานี บ้านผือ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโมแม่บ้านรวมใจพัฒนา วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน พะเยา แม่ใจ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง ศรีสะเกษ ราษีไศล
กลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองไทร วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ สุรินทร์ เขวาสินรินทร์
กลุ่มวิสหกิจชุมชนข้าวฮางงอกบ้านโคกสะอาด วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง หนองบัวลำภู โนนสัง
กลุ่มผู้ผลิตและพัฒนาการแปรรูปกล้วย ต.ระหาน วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ กำแพงเพชร บึงสามัคคี
กลุ่มผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปแม่อารักษ์ วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ หนองคาย สังคม
กลุ่มผลิตข้าวฮางงอกบ้านน้อยจอมศรี วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง สกลนคร เมืองสกลนคร
กลุ่มต่อแอนด์ตั๊ก มาร์เก็ตติ้ง วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์
กลุ่มจิรวัฒน์ข้าวแต๋นหนองล่าย อื่นๆ ข้าวแตน ลำปาง เกาะคา
กลุ่มข้าวแต๋นสมุนไพรบ้านห้วยไฮ วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน เลย ผาขาว
กลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโมแม่บุญพิน อื่นๆ ข้าวแตน ลำปาง แม่พริก
กลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโม วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน บุรีรัมย์ แคนดง
กลุ่มข้าวแต๋นทวีพรรณ วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน ลำปาง เกาะคา
กลุ่มข้าวแตนนางเล็ดน้ำแตงโม วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน กำแพงเพชร คลองลาน
กลุ่มข้าวฮางงอกบ้านหนอบัวสร้าง วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง สกลนคร กุสุมาลย์
กลุ่มข้าวกล้องหนองภัยศูนย์ วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู
กลุ่มข้าวกล้องงอกกร่องมาลี วิสาหกิจชุมชน ข้าวแตน อุบลราชธานี วารินชำราบ
กลุ่มกะปิพยูน กลุ่มเกษตรกร กะปิ ระยอง บ้านค่าย
กลุ่มกะปิผลบ้านบางเบน อื่นๆ กะปิ ระนอง กะเปอร์
กลุ่มกล้วยตากบ้านท่าชัย อื่นๆ กล้วยตาก/กล้วยอบ ชัยนาท เมืองชัยนาท
วิสาหกิจชุมชนกล้วยตากแม่โสม วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ พิษณุโลก บางกระทุ่ม
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรชุมชนห้วยทรายขาว วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยเพื่อสุขภาพตำบลห้วยพลู วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ นครปฐม นครชัยศรี
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบทบาทสตรีบ้านหนองบุหลก วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์สวนฟุ้งขจร วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ปทุมธานี หนองเสือ
วิสาหกิจแปรรูปบ้านผาหมู วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ แพร่ ร้องกวาง
บ่มโข่เกษตรวิถีพอเพียง อื่นๆ กล้วยตาก/กล้วยอบ เชียงราย เชียงของ
กลุ่มกษตรกรรอยพระพุทธบาทป่ากล้วย กลุ่มเกษตรกร กล้วยตาก/กล้วยอบ เชียงใหม่ สะเมิง
วสาหกิจชุมชนการแปรรูปจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบุฉนวน วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ชัยภูมิ ซับใหญ่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยอบราชสาส์น วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ฉะเชิงเทรา ราชสาส์น
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านสระไม้แดง วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ ชัยนาท สรรคบุรี
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนลูกหยีสามรสบ้านห้วยไม้ไผ่ วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ พัทลุง ป่าพยอม
เพลินตาออร์แกนิค กลุ่มเกษตรกร กล้วยตาก/กล้วยอบ ตราด เมืองตราด
AK บางพัฒน์ อื่นๆ กะปิ พังงา เมืองพังงา
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรยายดาพัฒนาและกลุ่มสตีอาสา วิสาหกิจชุมชน กะปิ ระยอง เมืองระยอง
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ม.24 วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ กำแพงเพชร คลองลาน
กลุ่มเกษตรยั่งยืนปางมะค่า วิสาหกิจชุมชน กล้วยตาก/กล้วยอบ กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปขาวเพื่อสุขภาพ วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง อุดรธานี กุมภวาปี
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวฮางบ้านโคกสว่าง วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง สกลนคร เมืองสกลนคร
กลุ่มโรงสีข้าวบ้านหันเทา วิสาหกิจชุมชน ข้าวฮาง อุดรธานี กุดจับ
กลุ่มแม่บ้านเกษรกรบ้านบะหว้า กลุ่มเกษตรกร ข้าวฮาง สกลนคร อากาศอำนวย
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสัตว์น้ำชุมชนท่าหิน กลุ่มกะปิแหลมทอง วิสาหกิจชุมชน กะปิ กระบี่ คลองท่อม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าใหญ่ วิสาหกิจชุมชน กะปิ พังงา ทับปุด

กิจกรรมที่ผ่านมา

ถ่ายทำขั้นตอนการสำรวจและเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำวีดิทัศน์สำหรับถ่ายทอดความรู้เรื่องวิธีการสำรวจและเก็บข้อมูล

การจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดแบบตรวจวัด และประเมินการใช้พลังงานของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้ “โครงการจัดทำมาตรฐานการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน”

การจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์ในการมอบตราสัญลักษณ์ “ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน” ภายใต้ “โครงการสร้างมาตรฐานการตรวจวัดและรับรองคุณภาพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อลดการใช้พลังงาน”คำถามที่พบบ่อย

1. กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ

2. กดปุ่ม "สมัครสมาชิก"

3. กรอกข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล(ถ้ามี) และตั้งรหัสผ่าน เมื่อกรอกข้อมูลครบหมดแล้วให้กดปุ่ม "ลงทะเบียน

4. เมื่อลงทะเบียนสำเร็จระบบจะให้ผู้ใช้งานพิมพ์เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล และรหัสผ่านที่ผู้ใช้งานกรอกต้องสมัครสมาชิก เพื่อเข้าใช้งานระบบ

5. เมื่อพิมพ์เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล และรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"